<$BlogRSDURL$>

Monday, May 31, 2004

الله چگونه فردی است؟ 

الله موجودی که سرتاسر قران را با نام خود و با رحمتهايش انباشته است نه تنها رحيم نيست بلکه موجودی است که شيطان با تمامی گناهش در مقابل الله بيگناه است.

(الله فرد قهار و جباری است سوره الزمر ايه ۴ و ص ۶۵)

ماخذ کتاب بيدايش اله و محمد دجال قرون

Sunday, May 16, 2004

1-daily mirror(daily error)newspaper is: enemy of freedom or friend of terrorism?
2-ossameh benladen arrested!

Thursday, May 06, 2004

www.shoubieh.persianblog.com
هشدار به نیروهای ازادیبخش در تجمع افرادجهاد گرراهزن
و جنایتکاران مسلمان درعراق
سقوط صدام مسلمان متعصب ودیکتاتور و پی امد ان ازادی برای مردم عراق برای سران ترورومتعصب مسلمان هرگزقابل پذیرش نخواهد بود بهمین جهت حمیت اسلامی درعدم پذیرش دمکراسی که د ر بدعت اسلام کفرمیباشد بخاطر محو دمکراسی و دستاوردهایش انهارامجبورخواهد کرد که برای ارضای نیات پلید و شوم خود و اجرای قانون بیرحمانه جهاد به شنیع ترین جنایات ناباورانه و ترفند غیرانسانی دست یازند تا مانع از بر قراری دمکراسی دریک کشورتحت سلطه اسلام شوند زیرا بخوبی اگاه هستند که استقراردموکراسی در یک کشورمسلمان

طبیعتا به دیگرکشورهای تحت سلطه اسلام نفوذ کرده ود رنهایت فروپاشی بدعت اسلام را مسلم خواهد ساخت برای همین منظوردرراستای اهداف پلید خود به هرترفندهای غیرانسانی متوسل خواهندشدتااصولهای دمکراسی را

لکه دارسازند وازاین به بعد است که رسالت انسانی ومقدس نیروهای ازادیبخش ایجاب میکند که اگرجهادگران اسلامی را سرکوب نکنند خود قربانی نیات انان خواهند شد درچنین شرایطی است که رعایت قوانین حقوق بشرودمکراسی درسرکوب جنایتکاران اسلامی جایزنیست وبطورحتم ویقین نیروهای ازادیبخش ومردم ازاده جهان وحتی مردم ازادشده عراق بخوبی اگاه هستند که درصورت اجرای عملیات جنایت امیز گروهی جهاد گران راهزن بمنظوراهداف خود عواقب وخیمی را درپی خواهد داشت چه جنایات مسلمانان متعصب اگرچه بعداز جنگهای صلیبی درتاریخ تمدن مخفی مانده بودولی ظهورحکومتهای اسلامی همانند جمهوری اسلامی یاجمهوری حزب الله !!!! در ایران وصدام درعراق واسد در سوریه وعمرالبشیردرسودان وعرفات وعواملش درخاک اسرائیل این جنایتهای غیرانسانی دربدعت اسلام راهرچه بیشتردرمعرض اشکاربرای مردم جهان قرارداده است .

حزب شعوبیه ایران

کاوه اهنگر تابستان

2003

ازملحقات کتاب پیدایش الله و محمد دجال قرون

برای اگاهی بیشتربه فراخوان تاریخ و تروریست ها بیگناه هستند !!!! وکافر!!!! وکافران !!!!مراجعه فرمائید.

نت.

قانون جهاد یاکافرکشی که قطاع الطریق ترین وجانی ترین افراد جامعه های تحت سلطه اسلام مخصوصا در حکومتهای اسلامی ازاعضای ان بشمارمیروند راهزنی وغارت هستی مردم تحت هر شرایطی ازواجبات ان بدعت دینی غیرانسانی میباشدومتاسفانه درحال حاضردرحکومت ترور ایران همان افراد درارگانی با عنوان جهاد گران يا وزرات جهاد وسازندگی!!! انجام وظیفه میکنند!!!وخانه های عفاف!!!! یا فاحشه خانه های اخوندی زیرنظرهمان ارگان اداره می شود که در ان خانه ها ناموس با ناموس ترین زنان ایرانی ازروی استیصال به ثمن بخس درمعرض عرضه به فاحشه بازانی که خود فاحشه ای بیش نیستند قرارداده می شوند که یکی ازبزرگترین فجایع تاریخ عصرحاضرایران بشمارمیرود.

ماخذ ازمقد مه کتاب پیدایش ا لله ومحمد د جال قرون

Saturday, May 01, 2004

www.shoubiyehparty.8m.com

Friday, April 30, 2004

حزب شعوبیه ایران


ایرانیا ن برای کسب دمکراسی با سیستم غوغا سالاروترورومنحط جمهوری اسلامی د ر گرد ا ب جنگ اخر را دارد


ماخذ غوغا سالار< حکومت اراذ ل و اوبا ش ها و انبوه مردم پست واشوبگر و بی سرو پا
منظور ازغوغا سالاری افتا د ن قد رت و حکومت بد ست مرد ما نی ست که حا صل ان اشوب وفتنه
وغا رتگری و گسیختگی نظم اجتماعی ست که فا سد ترین نوع حکومت مد عیا ن د مکراسی بشما ر میرود
(اکنون این نوع حکومت د ر ایران زمین حا کمیت مطلق د ارد)
فرهنگ لغتها ی سیا سی بقلم ایرانی فرزانه داریوش اشوری .


هشدار به نیروهای ازادیبخش در تجمع افرادجهاد گرراهز ن
و جنایتکاران مسلمان درعراق.
سقوط صدام مسلمان متعصب ودیکتاتور و پی امد ان ازادی برای مردم عراق برای سران ترورومتعصب مسلمان
هرگزقابل پذیرش نخواهد بود بهمین جهت حمیت اسلامی درعدم پذیرش دمکراسی که د ر بدعت اسلام کفرمیباشد
بخاطر محو دمکراسی و دستاوردهایش انهارامجبورخواهد کرد که برای ارضای نیات پلید و شوم خود و اجرای
قانون بیرحمانه جهاد به شنیع ترین جنایات ناباورانه و ترفندهای غیرانسانی دست یازند تامانع از بر قراری
دمکراسی دریک کشورتحت سلطه اسلام شوند زیرا بخوبی اگاه هستند که استقراردموکراسی در یک کشورمسلمان
طبیعتا به دیگرکشورهای تحت سلطه اسلام نفوذ کرده ود رنهایت فروپاشی بدعت اسلام را مسلم خواهد ساخت
برای همین منظوردرراستای اهداف پلید خود به هرترفندهای غیرانسانی متوسل خواهندشدتااصولهای دمکراسی را
لکه دارسازند وازاین به بعد است که رسالت انسانی ومقدس نیروهای ازادیبخش ایجاب میکند که اگرجهادگران
اسلامی را سرکوب نکنند خود قربانی نیات انان خواهند شد درچنین شرایطی است که رعایت قوانین حقوق بشر
ودمکراسی درسرکوب جنایتکاران اسلامی جایزنیست وبطورحتم ویقین نیروهای ازادیبخش ومردم ازاده جهان
وحتی مردم ازادشده عراق بخوبی اگاه هستند که درصورت اجرای عملیات جنایت امیز گروهی جهاد گران
راهزن بمنظوراهداف خود عواقب وخیمی را درپی خواهد داشت چه جنایات مسلمانان متعصب اگرچه بعداز
جنگهای صلیبی درتاریخ تمدن مخفی مانده
بودولی ظهورحکومتهای اسلامی همانند جمهوری اسلامی یاجمهوری حزب الله !!!! در ایران وصدام درعراق
واسد در سوریه وعمرالبشیردرسودان وعرفات وعواملش درخاک اسرائیل این جنایتهای غیرانسانی را دربدعت
اسلام راهرچه بیشتردرمعرض اشکاربرای مردم جهان قرارداده است .
حزب شعوبیه ایران
کاوه اهنگر تابستان
2003
ازملحقات کتاب پیدایش الله و محمد دجال قرون
برای اگاهی بیشتربه فراخوان تاریخ و تروریست ها بیگناه هستند !!!! وکافر!!!! وکافران !!!!مراجعه فرمائید.
نت.
قانونجهاد یاکافرکشی که قطاع الطریق ترین وجانی ترین افراد جامعه های تحت سلطه اسلام مخصوصا در حکومتهای
اسلامی ازاعضای ان بشمارمیروند راهزنی وغارت هستی مردم تحت هر شرایطی ازواجبات ان بدعت دینی غیرانسانی
میباشدومتاسفانه درحال حاضردرحکومت ترور ایران همان افراد درارگانی با عنوان جهاد گران انجام وظیفه میباشند!!!.


حکومت سوسیالیستها!!!دراسپانیاوفرارازمبارزه با تروریسم بین المل
کمونیستهای ورشکسته و خجول و مناد یان د یکتاتوری پرولتاریا!!! با ماسک سوسیالیسم( بد ون ید ک کشید ن والحاق د مکراسی به اید ه سیاسی
خود وبا بهره برداری از د مکراسی موجود که سیستمهای گذشته بعد از فروپاشی کمونیسم د ربرقراری ان رنجهای فراوانی را متحمل شد ه اند )
د ر معد ود کشورهای جهان رشد کرد ه اند وبا همان شیوه ویرانگروعوامفریب کمونیسم بین الملل سعی د رجلب افکارعمومی به سوسیالیسم و
احیای انرا با ترفند های ظاهرا توزیع عاد لانه ثروت !!!د ر بین مرد م را د ارند که نخست وزیرجد ید اسپانیا یکی ازانهاست که نا بخردانه و با
مشاهده کشتارهای بیرحمانه تروریسم بین الملل د رسرتاسر جهان ازشرکت د رمبارزه با ان امتناع ورزید ه وقلیل نیروهای خود راازعراق مرکز
تجمع تروریسم بین الملل فراخوانده به این د لخوشی که مورد تفقد !!! راهزن جنایتکارشیعه مذ هب عراق مقتد ی الصد رقرارگیرد که این تفقد !!!
جایزه وتقد یری برای ایشان محسوب میشود و ضمن ان برای ان تقد یروتفقد افتخارکنند!!!!.
معلوم نیست د رچنین شرایط تاریخی اقای زاپاتروازتاریخ جنایات مسلمانان د راسپانیا اگاهی د ارند یا هنوزبعلت صغرسن از ان تاریخ بیخبرهستند ؟
عمل کرد اقای زاپاترو این توهم راد رافکارعمومی ایجاد میکند که شاید احساسات اسلامی وطرفد اری ازحکومتهای د رافکارایشان نضج گرفته وضمن
ان میخواهند ازمبلغان اسلامی د ر انکشورباشند ویااسپانیا را بد وران اسلامی خود بازگرد انند .
اقای زاپاترو شخصی که مصالح ملی و بین المللی و انسانی را فد ای منافع اید ه ائوزی خود نمود ند غافل ازاینکه د رایند ه ای نه چند ان د ورعلیرغم
تلاش حکومتهای دمکرات گذ شته د راستقرارد مکراسی د رانکشور حکومت جد ید نه تنها به انزوای سیاسی خواهد گرائید بلکه اقتصاد انکشور با
مرام سوسیالیسم ورشکسته د چار افت بزرگی خواهد شد واین در زمانی ست که اقای ازنا شخصیت سیاسی برجسته اسپانیاوجهان توانست انکشور
را د رجهان بلند اوازه سازد .
د ر این صورت معلوم نیست که انموقع ایا سوسیالیسم بین الملل و تروریسم بین الملل و د ر راس ان مقتد ی الصد رواربابش اسامه بن لادن بخاطراین
همکاری غیرمعقول وغیرانسانی به یاری د ولت وملت اسپانیا خواهند رسید یا نه ؟
1.اعلامیه بین الملل سوسیالیستها مدعی ست که سوسیالیسم بد ون وجود د مکراسی غیرممکن میباشد.
2.اگرملت اسپانیا مسلمانان را ازکشورخود بیرون نمیکرد ند اکنون گرفتارهمان سرنوشتی میشد ند که اکنون کشورهای تحت سلطه اسلام با ان د ست
بگریبان هستند.

3.شایسته است که اقای زاپاترو تاریخ اسلام و سوسیالیسم وعلل شکست انرا مطالعه کنند .


حزب شعوبیه ایران
کاوه اهنگر
4/4/2004


حکومت سوسیالیستها!!!دراسپانیاوفرارازمبارزه با تروریسم بین المل
کمونیستهای ورشکسته و خجول و مناد یان د یکتاتوری پرولتاریا!!! با ماسک سوسیالیسم( بد ون ید ک کشید ن والحاق د مکراسی به اید ه سیاسی
خود وبا بهره برداری از د مکراسی موجود که سیستمهای گذشته بعد از فروپاشی کمونیسم د ربرقراری ان رنجهای فراوانی را متحمل شد ه اند )
د ر معد ود کشورهای جهان رشد کرد ه اند وبا همان شیوه ویرانگروعوامفریب کمونیسم بین الملل سعی د رجلب افکارعمومی به سوسیالیسم و
احیای انرا با ترفند های ظاهرا توزیع عاد لانه ثروت !!!د ر بین مرد م را د ارند که نخست وزیرجد ید اسپانیا یکی ازانهاست که نا بخردانه و با
مشاهده کشتارهای بیرحمانه تروریسم بین الملل د رسرتاسر جهان ازشرکت د رمبارزه با ان امتناع ورزید ه وقلیل نیروهای خود راازعراق مرکز
تجمع تروریسم بین الملل فراخوانده به این د لخوشی که مورد تفقد !!! راهزن جنایتکارشیعه مذ هب عراق مقتد ی الصد رقرارگیرد که این تفقد !!!
جایزه وتقد یری برای ایشان محسوب میشود و ضمن ان برای ان تقد یروتفقد افتخارکنند!!!!.
معلوم نیست د رچنین شرایط تاریخی اقای زاپاتروازتاریخ جنایات مسلمانان د راسپانیا اگاهی د ارند یا هنوزبعلت صغرسن از ان تاریخ بیخبرهستند ؟
عمل کرد اقای زاپاترو این توهم راد رافکارعمومی ایجاد میکند که شاید احساسات اسلامی وطرفد اری ازحکومتهای د رافکارایشان نضج گرفته وضمن
ان میخواهند ازمبلغان اسلامی د ر انکشورباشند ویااسپانیا را بد وران اسلامی خود بازگرد انند .
اقای زاپاترو شخصی که مصالح ملی و بین المللی و انسانی را فد ای منافع اید ه ائوزی خود نمود ند غافل ازاینکه د رایند ه ای نه چند ان د ورعلیرغم
تلاش حکومتهای دمکرات گذ شته د راستقرارد مکراسی د رانکشور حکومت جد ید نه تنها به انزوای سیاسی خواهد گرائید بلکه اقتصاد انکشور با
مرام سوسیالیسم ورشکسته د چار افت بزرگی خواهد شد واین در زمانی ست که اقای ازنا شخصیت سیاسی برجسته اسپانیاوجهان توانست انکشور
را د رجهان بلند اوازه سازد .
د ر این صورت معلوم نیست که انموقع ایا سوسیالیسم بین الملل و تروریسم بین الملل و د ر راس ان مقتد ی الصد رواربابش اسامه بن لادن بخاطراین
همکاری غیرمعقول وغیرانسانی به یاری د ولت وملت اسپانیا خواهند رسید یا نه ؟
1.اعلامیه بین الملل سوسیالیستها مدعی ست که سوسیالیسم بد ون وجود د مکراسی غیرممکن میباشد.
2.اگرملت اسپانیا مسلمانان را ازکشورخود بیرون نمیکرد ند اکنون گرفتارهمان سرنوشتی میشد ند که اکنون کشورهای تحت سلطه اسلام با ان د ست
بگریبان هستند.

3.شایسته است که اقای زاپاترو تاریخ اسلام و سوسیالیسم وعلل شکست انرا مطالعه کنند .


حزب شعوبیه ایران
کاوه اهنگر
4/4/2004

Thursday, April 22, 2004

www.shoubiyehparty.8m.com

Monday, April 05, 2004

اورشلیم ومعبد مقد س ان
علیرغم پراکنده شدن مسلمانان(عقاب پرستان) در اورشلیم سرزمین اسرائیل دولت اسرائیل بخاطراحترام به دمکراسی وحقوق بشرورود مسلمانان
به معبد مقدس سلیمان نبئ قبله گاه ادیان اسمانی را ازاد گذاشته است درحالیکه میبایست دولت
اسرائیل حمان عمل ورفتاری را با مسلمانان می کرد که حکام مرتجع مسلمان بخاطرممنوعیت
شرعی درمکه با عمل شنیع خود ازورود کافران!!!! به ان شهرجلوگیری می کنند درحالیکه تغییر
قبله از اورشلیم ویهودکشی درعربستان بخاطرعدم پذیرش الله ( عقاب) بدستور محمد بدعت
گذاری شد.
دراین صورت درمعبد مقدس سلیمان هرگزجایگاهی برای مسلما نان(عقاب پرستان) نیست
زیرا که نمیتوان صرفا بخاطرادعای واهی وپوچ محمد درمورد معراجش!!!! به اورشلیم وسپس
تکذیب ان واعترافش که ان ادعا رویای بیش نبوده است(سوره الا سرء)
محمد وعملکردش با قوم یهود با ان ادعای فریب امیز ودروغین اش نباید از ان معبد سهمی
برای مسلمانان( عقاب پرستان) قائل شده است واجازه ورود انان به ان مکان مقدس درجهت
عبادت از عقاب داده شود.

حزب شعوبیه ایران
کاوه اهنگر
بهار2004
ما خذ. کتاب پیدایش الله ومحمد د جال قرون وبرای اگاهی بیشتربه قسمتهای کافر!!!! وکافران!!!!
وتروریستها بیگناه هستند مراجعه فرمائید.
نت.شهرمکه علیرغم تبلیغات مورخان مزدور وخائن اسلامی درمورد جاهلیت درعربستان که
بیشتربخا طربزرگ نمائی حرکت محمد دربدعت اسلام بود نتنها جاهلیت تهمت ناباورانه ای برای
مردم ان منطقه بشمار میرفت بلکه مردم همان سرزمین همه ساله که درمراسم حج پیش ازاسلام
پذیرای صدها هزارنفرازکشورهای مختلف جهان بودند که این تجمع با صدها عقیده وایمان نشان
ازیک دمکراسی و تمدن فرهنگی وانسانی غیرقابل تصوردرچهارده قرن قبل بوده است ووجود
مردان وزنان بزرگ ونامدارجهان قبل ازاسلام همانند ولید بن مغیره وحبیب ومسعود وابوطالب
وساره بنت مولات بانوی شاعره ومبارزنامدارجهان عرب(اگرچه این بانوی قهرمان واندیشمند
بعدازتسلط اسلام درمکه به دستورمحمد علیرغم عفوعمومی به فجیع ترین وضع غیرانسانی
به قتل رسید) وهنده بانوی قهرمان ومطالعه سرگذشت انان روح دمکراسی وتمدن باعظمت
قبل ازاسلام راهرچه بیشتر اشکارمی سازد ومتاسفانه با پیدایش اسلام ضمن نابودی ان تمدن
جاهلیت وعقب ماندگی را دران سرزمین وکشورهای تهت سلطه اسلام رابه مفهوم مطلق کلمه
علیرغم میل باطنی مردم به زورشمشیرمستقرساخت.
ازکتاب پیدایش الله ومحمد دجال قرون وتاریخ ویل دورانت درمورد تمدن درشهرمکه مراجعه
شود.

اهریمنان درسرزمین زرتشت
دریغا این مصیبت را کجا باید فریاد کرد که
رستم در شغاد خصم دربند است ودیوان ازحریم
هرگونه طلسم و بندازادند
درمیهن نا شاد به هرجا پهلوانان ازاهرمن نا شاد
چهره خونین وغرقه درخاکند
چه بی مغزند رسولان گناه ورسوائی
رسولان خون وشهوت که ریشخندانه از
کنارلاشه های سرخ تاریخ سازان گذردارند
وبا اسبهای تازیشان خرامان گاه پراشوب میرانند
ولی نمیدانند که
فرزندان ایران اگرچه صابرند ومهمان نواز
ولی مهمان خائن جان سالم ازصفیرتیراین ازاد مردان درنخواهند برد
وخود سردرکنارسفره خواهند داد

حزب شعوبیه ایران
زمستان1980
م.ن.ازاد شاعرشعوبی ایرانی
ازملحقات کتاب پیدایش الله ومحمد دجال قرون

ارزوی یک شعوبی؟
ایکاش من هم می توانستم درلباس سربازی گمنام ازاعقاب بابک خرمدین ابومسلم مازیار
ویعقوب بهمراه سایررزمندگان راه ازادی درسقوط بغداد وبه انتقام خون انان وسایرقربانیان
ایرانی شاهد پیروزی را دراغوش می کشیدم وضمن بوسه برمزاران بزرگان درسنگرهای
شهربغداد مرکزخلافت به دشمن شراب مرگ می نوشانیدم.
حزب شعوبیه ایران
کاوه اهنگر
بهار2004 وازملحقات کتاب پیدایش الله ومحمد دجال قرون وقسمت سقوط بغداد.

Friday, April 02, 2004

سقوط بغد ا د وبه د نبال ان صدام حسین اخرین مدعی امپراتوری خلفای جابراسلامی
به تمامی انسانهای ازاده جهان مخصوصا بر مردم کشورهای تحت سلطه اسلام مبارک باد

سقوط بغد ا د مرکزخلافت امپراتوری اسلامی ومسلخ بابک خرمد ین ابومسلم مازیار عبدالله بن مقفع ومنصور حلاج وهزاران رزمنده
شعوبی ایرانی وسایر قهرمانان ازادیخواه کشورهای تحت سلطه اسلام که د ربغد ا د مثله ویا به دار اویخته شدند سرانجام ارزوی د یرینه
ازادی خواهان را براورده ساخت اگرجه اجل برای یعقوب فرایرانی امان نداد که ان امپراتوری جورو ستم را درهم ریزد....اما بعد از
دوازده قرن بوش با ملهم ازفرایزدیش غایی ترین وانسانی ترین هدف یعقوب را با دستان پرتوان واندیشه بشرد وستانه
خویش به تصویرکشانید.
این حرکت اقای بوش مز ده وبشارتی شد برای تمام انساندوستان جهان مخصوصا برای باز ماند گان قربانیان ایرانی که بیرحمانه درجنگ
هشت ساله بدست صدام اخرین بازمانده خلیفه پوشالی عباسی بخاطر دفاع ازسرزمین پد ری خود جان باختند واین در حالیست که ایرانیان
قریب به ربع قرن بخاطر حاکمیت رزیم ترور ومنحط رزیم جمهوری اسلامی تا فرو پاشی کامل ان رزیم دریک سوگ ملی به عزی نشسته اند
دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحرکند
ازملحقات کتاب پیدایش الله و محمد دجال قرون
حزب شعوبیه ایران
کاوه اهنگر

کافر!!!! وکافران!!!!؟
کافر!!!! یا کافران!!!! همانند سایرالقاب وبدعتهای شنیع وغیرانسانی مخصوص بدعت محمد می باشد که در هیچ یک ازشرایع اسمانی واینها وجود
ندارد وان لقب شنیع بکسانی اطلاق می گرد د که به الله وفرامین او ایمان نیاورده اند که انهم شامل کلیه پیروان ادیان اسمانی وایین های خارج ازد ین
اسلام می باشند وبهمین جهت قتل وعام انان تحت هرشرایطی از الزامی ترین دستورات اسلام بشمارمیرود که قانون جهاد با بیرحمانه ترین
نظامنامه بشری بخاطرقتل وعام کافران!!!! بدعت گذاری شد که اغازان ازقتل و عام یهود یان بی دفاع مد ینه تحت عنوان کافر!!!! وکافران!!!!
قربانی همان بد عت شوم محمد شد ند وسپس بعد از 14 قرن همان قتل وعام با رنگ سیاسی هیتلرمجری ان شد که عمل کرد محمد وهیتلرنشانگر
این واقعیت است که محمد هیتلرقرن بیستم وهیتلر محمد قرن هفتم می باشند واگرترس از قد رتهای جهانی ومجامع بین المللی نبود تاکنون سران
متعصب وتروریست اسلامی مجسمه هیتلر را بعنوان سمبل یهود کشی وکافرکشی درمیا د ین شهرهای خود نصب میکردند واگرهم د یوانه ای
پیدا شود که از هیتلر دفاع کند ( همانند روزه گارودی مسلمان محقق!!!! دیوانه فرانسوی) سرتاپای ان دیوانه مدافع نازیسم را مطلا
می کردند وازربع قرن تا کنون امپراتوری تروراسلامی جهاد درراه اجرای قانون جهاد یا کافرکشی تشکیل شده است.
انچیزی که در اسلام غیرعادی وغیرمعقول بنظرمیرسد این است که اگرخانه افرید گارعالم درشهرمکه!!!! مستقر است باید تمام مردم جهان
ازهردین و ایین میتوانستند برای زیارت ان خانه وارد ان شهرشوند همانگونه که قبل ازاسلام درعربستان متداول بود ولی این ممنوعییت ورود
پیروان دیگرادیان نشانگر این واقعیت اشکار است که ان شهرنتنها خانه افریدگار عالم نیست بلکه خانه واشیانه عقاب ومرکزعقاب پرستان یا
الله پرستان است که فقط انان اجازه ورود به ان شهر را دارند وازطرف دیگرافریدگار عالم را نیازی به خانه ای در زمین نیست.
متاسفانه مجامع بین المللی هرگزنخواسته اند به این موضوع تبعیض نزادی در سرزمینی که نقض حقوق بشردرقانون اساسی ان کشورسرلوحه
حکومتی بر مردم تحت ستم اسلام با تعصب هرچه تمامتربیداد میکند سرزمینی که امپراتوری تروربا همکاری رزیم ترورایران برای اجرای
جهاد رشد کرده واکنون همانند یک اپید یمی خطرناک سرتاسرجهان را تهد ید میکند.

ماخذ.کتاب پیدایش الله ومحمد دجال قرون( برای اگاهی بیشترازماهیت کافربه قسمت تروریستها بیگناه !!!! هستند مراجعه فرمایید)
حزب شعوبیه ایران
کاوه اهنگر
بهار2004

Sunday, March 14, 2004

فراخوان تاریخ

در نگارش کتاب پیدایش الّه و محّمد دجّال قرون
براساس این مجموعه بطور قطع ومسلم اعتقادات متجاوز از یک میلیارد مردم مسلمان را که چهارده قرن با ان اعتقادات زندگی کرده اند زیر علامت سئوال برده میشود. اعتقاداتی که تقدس !!! و قداست !!! آن دین بعنوان یک سنت خانوادگی و اجتماعی وارد فرهنگ انان شده است.بطور قطع و مسلم نه تنها این امر اجتناب نا پذیر بود بلکه در گذر زمان این واقعیت مطلق و کاملا ملموس آشکار گردید که یک پوشش زمخت و خشن فریبکارانه تحمیق بگونه ناباورانه ای با نام ا له و تقدس!!!! آن واقعیت یکتاپرستی و دمکراسی جامعه های اسلامی راتحت پوشش تعصب و تقدس کذایی خود قرار داده است و اگر مبلغین اسلامی . اسلام را دین صلح و برابری و برادری تبلیغ میکنند سرابی بیش نیست و آن درشرایطی میگردد که کلیه مظاهر تمدن بشری و کلیه قوانین جهانی تحت سیطره شریعت اسلامی قرار گرفته و قوانین و دستورات قرآنی حاکم بر سرنوشت بشر شده و کلیه دینها و آیینها محو و نابود گردد!!!! در چنین شرایط اسف باری من و وجدانم رو در روی یک حقیقت و واقعیت تاریخی قرار گرفته بودیم که در مقابل آن یک ناگزیری تاریخی هم که از آن عطر ورایحه نجات جاویدان بمشامم میرسد فرایم میخواند. ناگزیر از این جهت که میدیدم سوداگران تحمیق که اکنون مبدل به یک امپراطوری وحشتناک ترور شده است و برای دست یابی به مطامع خود به انواع و اقسام ترفندها متوسل و ضمن آن سر تا پا مسلح به کلیه ابزار شوم تحمیق می باشند. بیرحمانه و با شقاوت هر چه تمامتر به سوق اکثریت مسلمانان به تحمیق و با فریب و استثمار آنان از آن ابزار شوم به نفع قشری خاص بهره برداری مادی و معنوئ می کنند از این به بعد بود که اگر این روند اغفال و واقعیت مسلم یکتا پرستی و دمکراسی با دلیل مستند عدم آنها در بدعت اسلام همچنان در پشت پرده غارتگران فکر انسانی باقی میماند جهان و مخصوصا مردم کشورهای تحت سلطه اسلام در آینده ای نه چندان دور شاهد بزرگترین فجایع انسانی میشد که اثرات آن در نهایت به خونین ترین ترورها و قتلعامهای انسانی می انجامید.

فاجعه ای که قجیح تر از قرون گذشته وحال امنیت جهان توسط اربابان دین وحکام دینی دامن زده خواهد شد زیرا مردم کشورهاییکه ناخواسته وبزور شمشیر در طی اعصار گذشته در بدعت اسلام گرفتار آمده اند علیرغم عربده و نعرهای حکام مرتجع وعده بهشت قلابی آنها .از عقب افتاده ترین و فقیر ترین مردمان در طی قرون گذشته وحال بوده وهستند و هرگز در تاریخ آن کشورها دوره ای کوتاه ولو زود گذر را نمیتوان پیدا کرد که مسلمانان از شکوفائی اقتصادی. صنعتی و اجتماعی یا از دمکراسی نسبی برخوردار شده باشند..

( اتا تورک بزرگ. شادروان انورسادات رهبر فقید مصر و خانم سوکار نو مستثنی ازاین مقوله هستند واگر هم ایران به رهبری شاه فقیه میرفت که تمدن بزرگ را برای ایرانیان به ارمغان آورد توسط سران قلابی دین و با دسیسه بیگانگان ملت ایران با تمام تاریخ کهن خود درخاک وخون در غلطیدند.)

.در چنین شرایط اسف باری اگر محول اساسی فرهنگی وسیاسی در جامعه های تحت سلطه اسلام تحقق پذیر نباشد حتی در عصر تسخیر فضا و تا چندین قرن آینده همان مردم همانند قرون گذشته در بی هویتی وعقب ماندگی وبعنوان ابزار والت دست سوداگران تحمیق دست و پا خواهند زد ولی در سایه فروپاشی اسلام و رجعت هر ملت و کشوری به تمدن و فرهنگ بالنده گذشته خود قبطی. ایران. بابلی. فنیقی که شامل مردم مصر. ایران عراق و لبنان می باشند که فرهنگ آنان با تمامی درخشندگی های خود در تاریخ و فرهنگ عرب استحاله شده است ازا ن به بعد است که با رواج یکتا پرستی و دمکراسی و درپرتو انوار ان افق روشنی از تمدن و تجدد فکری و روحی و اجتماعی و فرهنگی بسان ملل ازاد جهان بر انان خواهد تابید که ملتهای فوق به رهبری ایرانیان حزب شعوبیه را درجهت حفظ فرهنگ خود و مبارزه با سلطه اسلام را در چهارده قرن قبل پایه گذاری کردند که در طی چندین قرن مبارزه سرانجام بخاطر اجرای قانون بیرحمانه جهاد یا سودای غنیمت فرهنگ ملل فوق در فرهنگ اسلامی به استحاله گرائید ولی ایرانیان اگر چه از نظر نظامی با شکست مواجه شدند اما از دیگر ملل در این مبارزه مستثنی بودند وعلیرغم تمام خشونت های حکام مسلمین در ایران زمین ایرانیان توانستند ضمن حفظ زبان خود قسمتهای بزرگی از فرهنگ وسنت های گذشته خود را حفظ کنند ودر نابودی عمل کرد شعوبیان ومبارزات انان برای رهائی از چنگال خونین مسلمین.مورخین مزد ور اسلامئ به یاری اشغالگران حکام مسلمین شتافتند وضمن محو کلیه اثار و عمل کرد شعوبیان به تاریخ مبارزات ان حزب را درطی چهارده قرن گذشته تا حال را از تاریخ جامعه های اسلامی حذف کردند که امروز میتوان از ان حزب جسته گریخته درمورخین خارجی مخصوصا درتاریخ و مقالات دخویه هلندی و لوئی ماسیون فرانسوی اطلاعاتی بدست اورد در مقابل اظهار نظر شاهدان عینی که به تنهائی به بزرگترین نبرد تاریخ بشری میروم که تا کنون دیده شده است این در حالی است که بدون هرگونه شک و تردید واقف هستم که دراین نبرد سرنوشت ساز اجل محتوم در کمین ام لانه کرده است وعلیرغم اگاهی و وقوف به سرنوشتم به نگارش این مجموعه تنهای تنها در غربت وبدون حداقل ابتدائی ترین ابزار دفاعی وحمایتی که حتی بتوانم از حیات وبقا خودم دفاع کنم فاقد ان می باشم ودراین نبرد سرنوشت ساز تنها قلم وایمانم را سپر دفاعی خودم قرار داده ام زیرا عشق به ازادی بشر و امنیت بشر و درکنار انها آزادی میهنم وعشق به توحید انچنان نیروئی را برایم فراهم کرده اند که از هر نوع رنج وتعب ووحشت اسوده خیال هستم و باز در سایه همان عشق به ان نیروهای لایزال است که با جرات و شهامت هر چه تمامتر میتوانم نا گفتنی ها را به تحریر بکشانم در حالیکه با جرات وشهامت به مردانگی ومردانه زیستن نیازمند است:

اما درمقابل تمامی این ادعاهای مستند و تاریخی مسلم طرف های مقابل با فوج نیروهای انسانی نه تنها به سلاحهای گرم و کشنده مجهز هستند بلکه نیرومند ترین سلاح مخرب بشری یعنی تحمیق و تعصب و جهل تزریقی و سنتی را بهمراه دارند که میتوانند درصورت دسترسی فریادم رادر نطفه خفه کنند؟. .اما ایمان برباورم دارم که درمیان فوج نیروها ئیکه عناصر متشکل ان از متعصبان و جاعلان و محرفان تاریخ گذشته وحال می باشند که بطورحتم و یقین درمقابل این حقیقت تاریخی صف ارائی خواهند کرد، طبیعتأ انسانهای ازاده ای پیدا خواهند شد که دراین حرکت تاریخی و در این نبرد سرنوشت ساز تاریخ بشری به یاری ام بشتابند زیرا انان هم همانند سایر رزمندگان راه ازادی بخوبی اگاه هستند که اگر در این حرکت تحول افرین مسامحه شود فوج تعصب و پیامد ان عقب ماندگی فرهنگی و اقتصادی و در نهایت ترورهای خونین کشورهای تحت سلطه ای اسلام را هرچه بیشتر در قهقرا و ظلمت فروبرده و سپس عواقب وخیم ان مردم جهان را مورد تهدید جدی قرارخواهد داد .زمانی که حقانیت نیروی قلیل برسران عظیم ترین نیروی جهان یا سوداگران تحمیق به اثبات رسید با غرور هر چه تمام تر سرافراز از میدان کارزار بیرون خواهم امد و ان زمان کسانی مجازات خواهند شد که بازار مکاره تحمیق را نا جوانمردانه درمراکز تحمیق بسط و توسعه می دادند که ان بازار مکاره بسان اتش لهیبی است که شعله های ان میرود که مغز جوانان و اینده سازان کشورهای تحت سلطه اسلام را سوزانیده و ان جامعه ها به دوزخ اندیشه های متعالی مبدل شده تا مردم آنسرزمینها هرگز از روی رسیدن به تمدن و تجدد فکری و پی امد ان دمکراسی را به مخیله خود راه ندهند چه تحمیق و فریب مردم و به همراه ان ترور و قتل و عام و تعصب از صدراسلام و بدعت ان دین!!!! توسط بانیان ان ادامه داشته و تا کنون هم تداوم پیدا نموده و حتی در عصرحاضر رژیم جمهوری اسلامی درایران ، صدام درعراق، عرفات درفلسطین، قذافی درلیبی، و بشارالاسد درسوریه با حمایت ازحزب اله، جهاد اسلامی، حماس و سرانجام عمرالبشر در سودان حاصل این چهارده قرن تحمیق و تعصب ویرانگرانه بوده که از خطرناکترین عناصر برای امنیت بشر به شمار میروند و مصمم هستند با توسل به اجرای قانون ابداعی جهاد (بیرحمانه ترین نظامنامه بشری ) جهان را پربلا کنند و مردم بیگناه جهان و پیروان ادیان غیرمسلمان را قربانی مطامع شوم خود کنند ( بکشید کسانی را که به ا له و اسلام و رسول او ایمان نیاورده اند!!!! و غیر مسلمانان نجس و پلید هستند!!!! سوره توبه ایه های 24 و27.)

کدام اله؟ کدام فرامین اله؟ و کدام رسول اله؟ و درچنین شرایطی که اله نام خود را در سرتاسر قران با تمامی رحمتها یش انباشته نموده است نه تنها رحیم نیست بلکه فرد رجیم می باشد که شیطان با تمامی گناهانش درمقابل ا له بیگناه میباشد.

. اگرسران کشورهای ازاد جهان مصمم هستند بعد ازنابودی محورشرارت درجهان که رژیم جمهوری اسلامی و عراق و سوریه در رأس ان محور قراردارند دموکراسی !!!! درخاورمیانه برقرارگشته و امنیت مردم جهان تضمین شود رویائی بیش نیست اگرچه نابودی و اضمحلال ان رژیمهای منحط میتواند برای مدتی کوتاه مختصرمرحمی برزخم خوردگان مردمی باشد که چهارده قرن است که تحت ستم حکومتهای دینی و حکام مرتجع وایده أئولوژی خطرناک اسلامی بشمار رود ولی شاید سران کشورهای ازاد جهان یا تاریخ اسلام را نخوانده اند و یا از وضعیت داخلی ان جامعه ها بی اطلاع بوده ویا صرفأ به خاطربهره برداری مادی تا کنون اوضاع داخلی وجوخفقان و تعصب در ان کشورها را برای مردم جهان اشکارنساخته اند و یا نخواسته اند باور داشته باشند بر این که دمکراسی در اسلام کفر!!!! است و با اندیشه های اسلامی و با قوانین اسلامی منافات دارد و بجای قطع بالهای کرکس و فلج کردن ان تنها به پراکنده ساختن پرهای زائد ان اکتفا کردند. دراین صورت زمانی که صحبت از دمکراسی درکشورهای اسلامی کفر!!!! محسوب میشود چگونه ممکن است دمکراسی انهم ازنوع دمکراسی غربی را دران کشورها ساری و جاری ساخت مخصوصأ در کشور عربستان نه تنها ورود کافران!!!! به قسمتهائی ازان سرزمین ممنوع میباشد و شریعت اسلامی به مفهوم مطلق کلمه دران حکومت میکند و تاکنون هم از امضای قانون حقوق بشر سرباز زده و درایران حکومت اسلامی در نهایت تعصب و جهل و با ستمهای دینی اش بیداد میکند و درعراق صدام با سلاحهای شیمیائی اش و سوریه با حمایت ازتروریسم بین الملل با نهادهای اسلامی اش قسمت اعظمی ازامنیت درجهان را تهدید می کنند به همین دلیل است زمانی که حاکمان مرتجع مسلمان از بدو پیدایش اسلام بجای تکیه بر ابتکار، ارتجاع را برگزیده و بجای تمدن، توحش را سرلوحه تفکر و نحوه حکومت خود قرارداده اند، تصور میرود که شاید بعد ازچهارده قرن ، برقراری دمکراسی برای مردم محروم مانده از دمکراسی به فتوای پیشوای متعصب و امام و حجت الاسلام و المسلمین!!!! امام محمد غزالی کفرمحسوب میشود (کتاب الوحده الا تفاقیه المسلمین) و فتوای غزالی به تبعیت از بنیانگزار اسلام است که دستور قتل عام مردم غیرمسلمان را بدعت گزاری نمود که بدین ترتیب بطورکلی به کلیه اصول و قوانین دمکراسی در اسلام خط بطلان کشیده میشود تا جائیکه ظاهرأ روشنفکر تحصیلکرده و نخست وزیر مالزی زمانیکه جاهلانه بمردم جهان اعلام میدارد که سرکوب صدام حمله به جهان اسلام و مسلمانان تلقی میگردد!!!!؟

ایا میتوان با وجود چنان قوانین یاافرادی درجهان اسلام به برقراری دمکراسی درجامعه های اسلامی باورداشت؟ ازمعنی ومفهوم اقای مهاتیرمحمد چنین استنباط میگردد که اعطای مصونیت جنائی!!!! به جنایتکاران مسلمان نتنها لازم وصروری است بلکه ازواجبات اسلامی میباشد!!!! .اما درکناراین مصائب موجود درجهان اسلام اندیشمندان وفرزانگان بیشماری هستند که میتوانند با دورشدن ابرخققان بادانش فرزانه خود وباارائه فرهنگ دمکراسی وارزشهای ان نقش ارزنده ای را درجامعه های تحت سلطه اسلام ایفاء کنند. .دراین شرایط حساس تاریخی اگراین مجموعه نگاشته نمیشد بطورحتم ویقین تحت هرشرایط زمانی ومکانی حتی دراینده دورزمان فرزند خود را ازفوج قهرمانان ازادیبخش انسانیت که پایاندهنده احتیاجات قشروسیعی ازبشررا که دربردگی واستثمارنگاه داشته است پیدا می کرد که همان فرزند با گرفتن مشعل فروزان دردستان پرتوان خویش برزوایا وگوشه های ظلمانی اسباب وعلت العلل استثماروبردگی انسانهای تحت ستم نورافشانی خواهد کرد اگرچه ان قهرمان یا قهرمانان که درصدد افشای علل حقیقی وریشه های ان تحجرهای دینی میباشد ومصمم هستند ان واقعیتها را درمعرض عام گذاشته وبرتمامی سنتهای اسلامی وفقه اسلامی خط بطلان بکشند سریعأ ازجانب حکام دینی، بیدین!!!! وکافر!!!! مورد تکفیرقرارمیگیرند ولی این تکفیرازجانب کسانی است که افسارعلت العلل ها دردست داشته که ازسوداگران مسلم ومطلق تحمیق وفریب میباشند که انان ازدیدگاه عوام بعنوان امام!!!! وپیشوایان دینی !!!! معروف هستند که برای نیل به اهداف شوم خود تمامی سعی وکوشش انها درمردم فریبی است زیرا بخوبی اگاه هستند که اگرپرده اوهام دریده شود ان باورهای مردم ساده لوح که مایه حقظ قدرت انان است ازمیان خواهد رفت. .نهایت اینکه ازاین به بعد رسالت سنگین قهرمان یا قهرمانان آزادی به عنوان فّرایزدی به منصّه ظهورمیرسد که با ظاهرشدن ان درجامعه های تحت سلطه اسلام یا دردیگرجامعه های ازاد جهان برای نجات انسانهای دربند، خصم مردم فریب توسط فّرایزدی به نابودی میگراید
نت.فّردرزبان پهلوی بصورت فّرایزدی وفّرکیانی وفّرایرانی بکاررفته است که درایران باستان شاهان رابرخورداراز فّرایزدی میدانستند ودرزبان فارسی میباشد که دراصل یونانی است ودرمتن یونانی عهد جدید به معنای عنایت ایزدی بکاررفته است Charismaبرابرکاریزما
Pomp-Splendour ودرزبان انگلیسی فّربرابربا
است که شکوه وجلال ودرخشندگی است وماکس وبرجامعه شناس بزرگ آلمانی(1920-1864) این واژه را درجامعه شناسی سیاسی بکارگرفت ومراد او از آن کیفیتی فوق العاده دریک شخص است که بدان حالتی سحرآمیزو بی همتا می بخشد وزمانی که دینها و جامعه ها درزیرفرمان سنتها یا نابرابریهای رهبری وسیستمهای اجتماعی ودیکتاتوری هستند که تقدسشان را ازگذشته، میگیرند، تنها قدرتی که میتواند با انها به مبارزه برخیزد رهبری فرّ یا فرّه مندی است که مشروعیت خود را ازویژگیهای شخصی اش میگیرد از این رو فّر قدرت دگرگونی شگرفی درجامعه یا جامعه ها دارد که یک توانائی خاص وسحرآمیز، فّر یا فّرها را ازمیان توده ها برمی کشد وممتاز میکند( بوش درآمریکا وبلردرانگلستان)

مأخذ فّر .قسمتهائی ازفرهنگ واژه های سیاسی بقلم ایرانی فرزانه داریوش اشوری.

بمناسبت یازدهم سپتامبر

ملت ایران ترازدی انسانی یازدهم سپتامبر که توسط فوجی از رجاله های دینی تحت عنوان دستور اله یا جهاد!!! ( کافر کشی!!! ) صورت گرفت و طی آن منجر بکشته شدن هزاران انسان بیگناه شد به ملت و دولت آمریکا تمامی بشر دوستان تسلیت میگوید و همدردی خود را با بازماندگان آنان ابراز میدارد.

این فاجعه هولناک انسانی را شاید هیچ ملتی به اندازه مردم ایران که در سوگ قربانیان ۱۱ سپتامبر علیرغم ممانعت مزدوران رژیم جمهوری اسلامی که به عزی نشستند درک نکنند زیرا خود ایرانیان در اسارت رژیم ترور بمدت نزدیک به ربع قرن است که در سکوت و خاموشی فوج فوج ترور میشوند بی آنکه جهان آزاد و مردم آزاد جهان از این ترورهای وحشیانه و مخفی اطلاعی داشته باشند در این رهگذر رژیم برای ترورهای خاموش نیازمند جانیان تعلیم دیده ای بود که بتوانند امیال رژیم را برآورده سازند بهمین جهت با استفاده از جانیان القاعده پناه دادن آنان در ایران در بالاترین سطح زندگی بعنوان جهادگران!!! ( کافر کشان!!! ) که اجرت کافرکشی شان میباشد مصمم است با ادغام آنها با حزب اله لبنان بلوای جدیدی را در منطقه برپا سازند و سپس بعنوان یک گروه سیاسی و پارلمانی در قالب حزب اله و همراه با حزب اله از مصونیت جنائی و جزائی در امان بمانند که در این حرکت و سازش و غیر انسانی حکومت غیرقانونی سوریه هماهنگ با رژیم منحط جمهوری اسلامی میباشد.

( غیرقانونی از این جهت که بر اساس قانون اساسی سوریه اگر آن کشور بعنوان یک دولت جمهوری !!! پذیرفته شده باشد رئیس جمهور باید با حداقل چهل سال سن از طرف مردم انتخاب شود ولی بعد از مرگ حافظ اسد فرزندش بشار اسد با ۳۲ سال سن و با عدم تجربه سیاسی بعنوان ولیعهد!!! جمهوری با رفراندم کذايی فرمايشی بر مسند قدرت تکیه زد بی آنکه اصول دموکراسی مراعات گردد که این حرکت سیاسی منحصربفرد مخصوص کشورهای سلطنتی میباشد و متاسفانه سازمان ملل با سکوت در مقابل این عملکرد غیر دموکراسی و بدون در نظر گرفتن خواست مردم حتی نماینده آن کشور را در شورای امنیت ابقاء نمود و آن کشور با استفاده از ضعف سازمان ملل مبدل به مرکز ترريسم بين الملل شد ).

همانگونه که دیدیم صدام علی رغم تمام نعره هایش و حمایت بعضی از کشورهای اروپائی از جمله آلمان و فرانسه که نقش مهمی را در بقاء آن دیکتاتور داشتند به نابودی گرائید همان حمایتی که هم اکنون همان دولت ها از رژیم جمهوری اسلامی بخاطر مشتی دلار ناچیز دارند ولی غافل از این که ملت فرزانه ایران این واقعیت را درک کرده اند که عمر حمایت از دیکتاتور ها بسر آمده است و ایرانیان و جوانان ایرانی سرانجام این سیستم اهریمنی را بزانو در آورده و تمامی حمایت های کشورهای آلمان و فرانسه را خنثی خواهند نمود و باور بر این است بعد از اضمحلال سیستم دینی در ایران نه تنها اقتصاد آن دو کشور با تکنولژی درجه سوم آنان آسیب خواهد دید حتی یقینا دگرگونی اساسی در سیستم حکومتی آنها بوجود خواهد آمد زیرا رژيم جمهوری اسلامی و سرکردگان آنان هنوز قافل هستند که اگرچه فرزندان ایران صابرند و مهمان نواز ولی مهمان خائن جان سالم از صفیر تیر این آزاد مردان در نخواهند برد و خود سر در کنار سفره خواهند داد.

و نهایت اینکه اگر تروريست های اسلامی نتوانند امیال شوم خود را در آمریکا و اسرائیل بمرحله عمل در آورد آخرین پایگاه آنان در اجرای قانون جهاد!!! يا بيرحمانه ترين نظام نامه شوم بشری ( کافر کشی!!! ) در اروپا خواهد بود.

سوداگران خونین ترور در فلسطین و در رأس آنها رژیم جمهوری اسلامی و صدام حسین و اسامه بن لادن بیگناه هستند !!!! ؟؟

ترور و تروریسم بین الملل با حمایت همه جانبه کشورهای عراق، سوریه ، لیبی ، سودان و رژیم جمهوری اسلامی در ابعاد گسترده تری درجهان گسترش می یابد و امنیت مردم جهان مخصوصأ غیر مسلمانان درمعرض این یورش غیرانسانی قراردارند. یورش ازاین جهت که پیروان دیگر ادیان و آئین ها که قتل و عام آنها درقران کتاب ظاهرأ مقدس !!!! مسلمانان با دستورات ظاهرأ آسمانی اش صادرشده است در عصرحاضر تروریستهای اسلامی یا سوداگران خونین ترور در راس آنها صدام حسین ، رژیم جمهوری اسلامی، جهاد اسلامی ، حماس ، حزب الَه و سرانجام اسامه بن لادن مسئولیت اجرای آن دستورات !!!! ؟؟ را بعهده دارند .

در چنین شرایط اسف بار و تراژدی غیرانسانی سران کشورهای آزاد جهان بجای برخورد قاطع با جنایتکاران بشری و ریشه کن کردن عوامل تروروتروریسم بین الملل مصمم هستند که با آنان بزبان حقوق بشر و رعایت موازین بین المللی سخن بگویند درحالیکه این بزرگترین فاجعه را برای بشریت بهمراه خواهد داشت. اگر جلاد در کشورهای مجریان قوانین اسلامی همانند عربستان و ایران و..... متهمی ر ا بجرم عدم رعایت قوانین اسلامی و به اتهام غیر واهی مفسد فی الارض گردن میزنند و یا با طناب دار و سلاحهای کشتارجمعی به مجازات میرسانند درحقیقت مقصرجلاد نیست زیرا او مجری دستوراتی است که باید آنها را بمرحله اجرا درآورد پس در این صورت گناهکار و مجرم اصلی را باید در افراد و کشورهایی جستجو کرد که بر اساس دستورات دینی و غیرانسانی مستتر در کتاب قران که از دید گاه آنها اجرای آن دستورات ازلی و ابدی است!!!! دستهای خود را به جنایت و قتل و عام بیگناهان آلوده میکنند با این منطق کوردلانه که حکم مرگ تمام مردم غیر مسلمان نه تنها از واجبات اسلامی است بلکه ضروری ولازم الاجرا می باشد !!!!.

اگر امروز گروههای فوق بعنوان جلادان و شکنجه گران جهنم ( سوره حج آیه22 ) و مجری دستورات ا لّه !!!! اعلام موجودیت کرده اند چون جهنم وعده داده شده برای کیفر کافران !!!! به تاخیر افتاده است مصمم شدند که هر چه سریعتر محیط جهنم نا آمده و رویائی را زودتر از موعد مقرر در زمین آماده کرده تا بدین وسیله کافران !!!! را شخصأ و با عنوان شکنجه گران جهنم به جرم عدم پذیرش اسلام و اختیار دین دیگری که کافر !!!! محسوب می شوند کیفردهند!!!!

کافر یا کافران همانند جهاد بدعتی است که فقط در قانون اسلام و فرهنگ اسلام و شریعت اسلامی است که در دیگر ادیان وجود ندارد و کافر یا کافران به کسانی اطلاق میگردد که به ا لّه و فرامین آن ایمان نیاورده و اسلام را نپذیرفته اند که مرگ کافران !!!! ( غیرمسلمانان ) و کیفر آنان به هر طریق ممکن تحت هر شرایط زمانی و مکانی امری واجب است و به دنبال آن به مسلمانان ا لّه چنین دستوراتی صادر می کند :

که بکشید یهودی و نصاری ( مسیحیان ) را تا با ذلت و خواری به اسلام جزیه دهند !!!! توبه29.

کافران را ( غیرمسلمانان ) هرکجا پیدا کردید بکشید بقره 191.

بکشید کافران را تا ا لّه بدست شما آنان را عذاب داده و سپس دلهای شما ازاین قتل وکشتار شفا یابد. توبه14.

برسر کافران در جهنم آب جوشان بریزید تا عذاب دوزخ را بچشند الد خان 49و48.

مردم کافر پلید را هر کجا یافتید آنان را گرفته و شدیدأ به قتل برسانید و دستور قتل و عام کافران از سنت ا لّه است . احزاب61 و 62.

کافران نجس پلید هستند و حق ورود به کعبه را ندارند. توبه 27.

کافران را در صورت مواجهه با آنان سریعأ گردنشان رابزنید . محمد 4.

کسانیکه به ا لّه کافر شدند نابود و هلاک شدند. محمد8 .

کافران را لباسی از اتش جهنم به قامت بریده اند. حج19.

بر سر کافران آب حمیم سوزان فرو ریزید. تا پوست بدنشان از آن آب گداخته شود. حج 20.

الّه کافران را لعنت کرد و بر آنان آتش دوذخ مهیا گردانید. احزاب64 .

کافران اگر بخواهند از جهنم نجات یابند فرشتگان عذاب!!!! یا شکنجه گران جهنم!!!! آنها را دوباره به دوذخ برگردانند وب گویند که بازباید عذاب آتش سوزان را بچشید. حج22.

ای محمد کافران را بکش و با آنها سختگیری کن که مدارا با آنها جایز نیست. توبه73..

اگر کافران را در راه ا لّه نکشید ذلیل و پست شوید وا لّه شما را بعذابی دردناک معذب خواهد کرد و قومی دیگر را برای این فتل و عام مأمور خواهد کرد. توبه39.

هرکس با ا لّه و رسول او به مخالفت برخیزد دوزخ کیفر ابدی اوست. توبه 61.

بکشید در راه ا لّه تا فتنه و فساد از روی زمین محوکردد. بقره193.

بکشید کسانی را که به ا لّه ایمان نیاورده اند. حج و توبه 40 و 24.

کسانی که جزاسلام دین دیگری را اختیارکرده اند درآخرت از آنها پذیرفته نیست و از زیانکاران هستند. ال عمران85.

ای سگان ( کافران !!!! ) به دوزخ شوید و با من لب ازسخن گفتن فروبندید المومنون108.

غذای کافران در جهنم همانا درخت زقوم است. الد خان43.( زقّوم درخت جهنمی است که معلوم نیست آن درخت دراتش چگونه سبز میشود؟؟).

دین پسندیده درنزد ا لّه فقط اسلام است و هرکس به آن مشکوک شود ا لّه او را مجازات خواهد کرد. ال عمران 19.

بکشید در راه ا لّه که همانا او به کردار و گفتار مردم آگاه است. بقره244.

ای مسلمانان بکشید نزد یکترین کافران را به شما .توبه133.

آنچه که درسرزمین اسرائیل میگزرد به طورکلی مقصود نهائی امپراتوری اسلامی اجرای قانون جهاداست که با تشکیل گروه های ترورجهاد از ملیتهای گوناگون و از کشورهای یمن، عربستان، مصر، لبنان، کشمیر، الجزایر، ایران، پاکستان وعراق با نامهای القاعده، حزب ا لّه، حماس ، تنظیم ، جماعت اسلامی و جهاد اسلامی حتی خود الفتح و با اسکان دادن آنها در فلسطین به بهانه آزادی فلسطین!!!! به کشتن و ترور مردم بیگناه اسرائیل که نزدیکترین کافران !!!! به مسلمانان بشمار میروند درحقیفت اجرای قانون جهاد و دستورایه 133. توبه و سایر آیه های یاد شده مستتر در قران است نه آزاد سازی سرزمین فلسطین که حکام مرتجع اسلامی با استفاده از احساسات تروریستها به عنوان آلت و ابزار جهاد به این ترورها دامن میزنند و در این رهگذر مردم بیگناه فلسطین هستند که قربانی مطامع شوم مجریان جهادگران می شوند و با تمام عربده های حکام مرتجع منطقه مخصوصأ رژیم جمهوری اسلامی که اسرائیل را غّده سرطانی که درمنطقه میداند و اعتقاد به نابودی آن قوم دارند علیرغم آن عربده ها نه تنها اسرائیل غّده سرطانی نیست و بقاء این ملت رنج دیده هزاران ساله و مقاومت آنها در برابر جنایت کاران تاریخ در نابودی این قوم و تشکیل سرزمین اسرایئل از حماسه های بزرگ بشریست بلکه رژیم جمهوری اسلامی و عراق و سوریه و گروه های تروریستی مستقر در فلسطین مخصوصا حماس جنین ناپاکی در رحم خاورمیانه میباشند که باید منطقه از لوث انها کورتاژ سیاسی شوند .

اگرچه اقای شارون با برخورداری از فّر ایزدی در کنار دو فّر ایزدی اقایان بوش و بلر با تشکیل مثلث فّر ایزدی سرانجام با سرکوب تروریسم بین الملل امنیت در منطقه و جهان برقرارخواهد شد.

در این صورت کدام وجدان بشری میتواند درمقابل این همه توهین به مقام شامخ انسان سکوت اختیار کند؟ آیا ضرورت به بقاء و احترام انسانی و امنیت انسانها ایجاب نمیکند که به این بی عدالتیهای حاکم بر قسمتی از جامعه های بشری و به تمامی جنایاتی که بخاطرحکومت ا له و حاکمیت ا له بعنوان جهاد اجرا می گردد پایان داده شود؟

همان ا له که صراحتأ اعتراف می کند که من فرد قهّار وجبّاری هستم **( سوره ص ایه65.وسوره الزمرایه4.) ایا اجرای دستورات فرد قهار و جبار توسط فوجی از رجالّه های دینی متعصب و جاهل شایسته بشرمتمدن است؟

و سرانجام اینکه ا له با چنین وضع قوانین غیر انسانی نه تنها رحیم نیست که سرتاسر قران را با نام رحمتهای دروغین خود انباشته کرده است بلکه فردی رجیم میباشد که شیطان با تمامی گناهان خود در مقابل ا له بیگناه میباشد.

در چنین شرایطی اگر ریشه های جنایات و ترور نابود نشود در اینده ای نچندان دور امنیت از جهان بشری رخت برخواهد بست و این در زمانی است که توسل به نیروی نظامی و قضائی برای نابودی ترور کافی نیست وبرای اضمحلال تروریسم احتیاج به یک پشتیبانی نیرومند فرهنگی دارد.

** اله فرد نیست که محمد بصورت قهار و جبار به مسلمین ارائه داده است و این بزرگترین فریب او بشمار میرود و ضمن آن محمد برای اغفال مردم به گمراه کردن همان مردم از اله با ماهیت عقابش بصورت فرد یا شخص با حماقت هر چه تمامتر بمسلمانان ارئه داده است و مسلم است که بشر حتی انبیا از ماهیت آفریدگار بیخبرند آفریدگاری که نادیده و ناپیداست و با تمامی الطاف بیکران خود و در عین الطافش نمیتواند قهار و جبار باشد .

رژیم جمهوری اسلامی در ایران با مردم چه میکند ؟
در حکومت اسلامی که در ایران جاریست اعضای حکومت بن روانهایشان پلید است ودر پلیدیشان چیزی از جان و انسانیت نیست ایکاش بکمال کفتاران میبودند زیرا که کفتارها در مقابلشان بیگناه هستند و دیدگانی بس بیرحم دارند و دردمندان را شهوتناکانه مینکرند.
مگر نه آن است که خرقه شهوت آلود خود را رحم نامیده اند و جامعه را با شهوت بازی خویش زهر آلود کرده اند.
بنگرید بالا خزیدن این بوزینگان چالاک را چگونه از بر و روی یکدیگر بالا میروند و اینگونه یکدیگر را به لای و لجن و گودال فرو میکشند .
بنگرید این زاهدان ریائی را هر چه بیش ثروت جمع میکنند مسکیمتر میشوند و در پی قدرت هستند و پول بسیار و چه دراز زمانی که در میان تعفن و نفسهای بویناک سیستم اهریمنی زیسته ایم و میدانیم که همیشه در میان آنها غریب خواهیم بود چه اینجا دوزخ اندیشه های متعالی و بزرگ است زیرا آن اندیشه های متعالی را زنده زنده میسوزانند و چندان میپزند که کوچک و کوچکتر شوند و چه زهر شهدی که بکندوهای خویش برده ایم که شهوترانی و خود خواهی مذهب آنان است که این منش طبع سلیم !!!! خودکامگان است و طبع کاهلان روبه صفت .
و اکنون که خدا با ماست دشمنان را بجویید و جنگتان را برپا کنید جنگی در راه اندیشه هایتان و اگر شکست خوردید راستکرداری شما میباید غریو پیروزی بردارد چون حکومت ستم و حکومت دغل به همه زبانهای نیک و بد دروغ میگوید و هرچه بگوید دروغ است و هرچه دارد دزدیست و این جانوران گزنده با دندانهایی که دزدیده اند میگزند و اندرونشان انباشته از دروغ است.
و نهایت اینکه ابلیس از چنین شیاطینی که زاده خویشند شرم دارد.
ماخذ ( کتاب چنین گفت زردشت قسمتهايی از ترجمه ايرانی فرزانه داريوش آشوری و از ملحقات کتاب پیدایش الّه ومحمّد دجّال قرون )

زنده باد آن آتشی که بعد از هزاران سال از زیر خاکستر زبانه میکشد

بمناسبت انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی !


هم وطن این بار همانند دوران گذشته رژیم منحط جمهوری اسلامی برای تکمیل و تحمیل غیرانسانی ترین قوانین اسلامی و غیر مشروع برای بقاءحاکمیت جابرانه و غیردمکراسی خود مصمم است فوجی از ناپاک ترین عناصر اجتماعی جامعه را برای تصویب قوانین بقاء حاکمیت رژیم و استثمار مردم روانه خانه ملت کند مکانی که خانه ملت نبوده بلکه خانه شهوت و رذیلت و مرکز تجمع و حوش می باشد در این شرایط حساس زمانی ومکانی به پاس حرمت به دمکراسی و دست آوردهای آن از شرکت درانتخابات خودداری کرده و این درحالی است که وعده اصلاح طلبی و رفرم آنها سراب و فریبی بیش نیست.


رونوشت به:

۱- سفارتخانه های داخلی ایران

۲ـ رسانه های گروهی ایران

۳ـ مقامات رژیم جمهوری اسلامی وارگانهای غارتگر و غاصب

قابل توجه مردم آزاده جهان و رهبران آنها , عفو بين الملل و حقوق بشر :

در حالیکه جهان بسوی آزادی دموکراسی تعالی فکری و پیشرفت های علمی و اجتماعی گام برمیدارد، در ایران زمین ده ها هزار راس آخوند نعلین پوش با نعل هائی که به نعلین های سم مانند خود نعل کوبی کرده اند، با همان نعلین های نعل دار ، چهار نعل به یکهزار و چهارصد سال قبل میتازند و در گوشه ای از جهان ظالمانه به فجیع ترین شکل غیرانسانی و به ننگین ترین وضع، اسارت بشری ده ها میلیون انسان بیگناه را با توحّش سادیسم گونه خود به اسارت گرفته اند، این در حالی است که وعده صدور اسلام کذائی به جهان ، مبدل به صدور تروریسم ، کمپ های تروریسم بین الملل و پناهگاهی امن برای جانیان تروریسم بین الملل شد.

آیا در چنین شرایطی ملت ایران نیاز به حمایت انساندوستان جهان ندارند

بمناسبت انتخاب رئیس جمهور اسلامی !!!!!

دوم خرداد ۱۳۷۶
هم وطن: راهزنان تروریست رژیم جمهوری اسلامی درراستای اهداف پلید و مردم فریب خودمصمم هستند که یکی ازناپاک ترین ومکارترین عنصر آخوندی را به نام سید محمدخاتمی راکه بیشتر به یک نمایش مضحک شباهت دارد بعنوان رئیس جمهور!!!! از پیش تعین شده را روانه مسند قدرت سازند و ضمن اینکه بطور کلی این انتخابات بعلت عدم مشروعیت رژیم توهین بزرگی برای ملت ایران بشمار میرود، بافریب جهانیان به بهانه اینکه درایران دمکراسی وجود دارد افکار عمومی جهانیان را از وضعیت اسفناکی که درایران زمین میگذرد منحرف سازند تا با این فریب تاریخی بتوانند اهداف توسعه طلبانه حکومت اسلامی را توسعه بخشند. وسپس آرام آرام امپراطوری تروررا به کشورهای جهان صادرکنند وازجائیکه پیکرزشت ونامنحوس این آخوند را با آریشی ازدمکراسی واصلاح طلبی!!!!! ورفرمیست!!!!! آرایش کرده اند که میتواندمدت زمانی کوتاه افکارعمومی جهان راازمسئله ایران غافل سازد فردی که ازسابقه وتجربه طولانی درخدمات دولتی ازشکنجه گری تامرحله وزارت ارشاد را پشت سرگذاشته که اساس پیشرفت درسیستم مذهبی ایران بشمارمیرود (بر اساس مصاحبه های رادیو اسرایئل در سال 1378 با پزشکان و مهندسان زندانی در بند رژیم که توسط آخوند خاتمی شکنجه شده اند )

بطورقطع مسلم بعدازاینکه آخوندخاتمی برمسند قدرت تکیه زدند تنها کوچکترین وکمترین پیشرفتی برای ایرانیان به بارنخواهداورد فقط عاملی است برای بقاء رژیم که میتواند چند صباحی کوتاه رژیم راهزن وترورجمهوری اسلامی را مزورانه وبا حیل آخوندی وبابازی با احساسات مردم وباوعده های دروغین اصلاح طلبی ودمکراسی!!!!! فریفته وسپس مردم را تاپرتگاه نیستی سوق دهد که درنهایت ثمره اش فقرو بیسوادی ورشکستگی اقتصادی وانزوای سیاسی وایجاد کمپ های تروروصدورتروریسم خواهد بودکه همانند صدام حسین خطر بزرگی برای منطقه خواهدبودرژیمی که ازفروش نفت وگازبجای آنکه درآمدان صرف رفاه مردم شود صرف تجهیزات قدرت اتمی می شود وسرانجام اینکه ایرانیان را باتمامی فرهنگ بالنده خویش همانند.

در دو دهه گذشته رسواتربه جهانیان معرفی خواهدکردکه اثرات آن درکوتاه مدت بمنصه ظهورخواهدرسید. هم وطن ضرورت تاریخی ایجاب میکند که بخاطردفاع ازشرف ملی وتاریخ پرافتخارگذشته سرزمینمان ضمن تحریم انتخابات ازشرکت دررأی گیری خودداری کنید تا باتحریم این انتخابات این مهره های ننگ ازپیشانی فرد بفردایرانیان زدوده شود.

رونوشت ب

سفارتخانه های داخلی ایران

رسانه های گروهی ایران

سازمانهای بین المللی

وزیرمحترم امورخارجه کشورسلطنتی بلژیک

احترامأ به استحضارمیرساند که:

دعوت از وزیر امورخارجه رژیم تروریست ایران و سردسته تروریسم بین الملل و ورودان به کشور بلژیک مایه تاثر وتاسف محترمین حقوق بشر و انساندوستان شد زیرا ورود چنین عناصر ناپاک و جنایت کاری که سران آن رژیم ازطرف اکثرکشورهای آزاد جهان بخاطرجنایات ضدبشری تحت تعقیب قانونی هستند به خاک کشوربلژیک که یکی ازسمبل های درخشان مجری قوانین حقوق بشرمی باشدبدورازهرگونه جلوه های انسانی است. زیرا بلژیک کشوری که ما هم اکنون در آن زندگی ميکنيم در سرزمینی کوچک ملتی بزرگ با روح والای انسانی و فرهنگ انسانی را مشاهده می کنیم که یکی از نجیب ترین و شریف ترین مردم جهان بشمار میروند و هرگز هم تصور نمیرود که دولت و ملت وطن پرست این سرزمین بخاطر مشتی دلار ناچیز پذیرای بانیان تروریسم بین الملل باشند .

با آرزوی سربلندی برای ملت و دولت بلژیک .

پانوشت:

امیدواریم که این شکوائیه دخالت در امور داخل آن کشور تلقی نگردد زیرا چنین شکوائیه های به دولت های آلمان فرانسه و ایتالیا بخاطر دعوت از رئیس جمهور رژیم اسلامی ایران به آن کشورها از داخل ایران تقدیم شده بود که رونوشت های آن درسفارت بلژیک در ایران نيز موجود است.


رونوشت سران کشورهای جهان

رسا نه های گروهی جهان

سازمان ملل متحد

اتحادیه اروپاوحقوق بشرونخست وزیربلژیک

اقای بوش علیرغم برخورداری ازبالاترین حدّ فرّ ایزدی زندانی پاکدلی خویش است

زمانیکه آغازهزاره سوم میلادی باناامنی وتشتت های اجتماعی که مسبوق به سابقه بودبایک طرح جنایتکارانه توسط عوامل آنارشیسم جهانی(کسانیکه ازناآرامی درجامعه ها بهره می برند) درحال شیوع بود بیشترین خطری که آزاردهنده ترین فکربشرهزاره سوم بودرشدتروریسم بین الملل بودکه ازیک ربع قرن قبل نطفه های آن درخاورمیانه مخصوصأ درایران توسط رژیم جمهوری اسلامی ودردوره بی کفایت ریاست جمهوری آقای کارتر با گروگان گیری کارکنان سفارت آمریکا درتهران که از بزرگترین عملیات تروریستی ازنوع خوددرجهان بود طرح ریزی شد که سرانجام بعلت عدم کارائی آقای کارتردرمبارزه باتروریسم به شکست وی دردوردوم انتخابات انجامید. ودراین رهگذرمردم آمریکا دریافتند که این حمله درحقیقت حمله به سفارت آمریکا نبوده بلکه تجاوزبه غروروشرف ملی ملت آمریکا توسط گروهی ازرجاله های دینی بودکه هنوزمعلوم نیست دولت آمریکا درمقابل این توهین ملی چه عکس العملی ازخودنشان خواهدداد؟ واگردرآن زمان دولت آمریکا قاطعانه بارژیم ترورحاکم برایران قدرتمندانه برخوردکرده بود تاکنون نه تنها تروریسم به طورنسبی ازبین رفته بودبلکه امنیت تقریبی جهان همانندربع قرن قبل برجهان حاکم بود( از ملحقات کتاب پیدایش اله ومحمد دجالّ قرون)

سرانجام هزاره سوم آغازشد و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درمیان جنجال فراوان که منجربه پیروزی آقای بوش گردید هم وهم انگیزبود وهم سئوال برانگیز،زیرا شخصیت وقدرت اجرائی وتصمیم گیری شخصی که بعنوان فرداول آمریکا انتخاب شده ومیخواهد آرامش به جهان آشوب زده را بازگرداند و شعله های آتش زیرخاکستررا خاموش سازد وسیاست آمریکا رادرمقابل مردم جهان روشن کند هنوزدرپرده استتارباقی مانده بود.

آغازریاست جمهوری بوش باوحشتناکترین ترورتاریخ جهان ازپیش طراحی شده آغازشد و هنوزهم تداوم آن تاکنون هزاران کشته دراقصی نقاط جهان برجای گذا شته است آقای بوش باقدرت لایزال خویش که ملهم از مشروعیت شخصی و قانونی اش می باشد وارد میدان کارزارمیگرددومناطق آشوب وپایگاه آنارشیسم وتروریسم را یکی بعدازدیگری سرکوب می کندوازاین به بعداست که فرّ ایزدی اش به منصّه ظهورمیرسد ولی هنوزدشمن اصلی امنیت بشريت و مردم آمریکا و اسرائیل یعنی رژیم صدام و جمهوری اسلامی و سوریه و تروریستهای فلسطین و القاعده بامغزهای عقیم وتوخالی خود بوش رابه مبارزه می طلبند!!!! ولی ازجائیکه سیاست اهریمنی وپرداخت رشوه به صاحب منصبان کارتل ها و تراست ها ازطرف سران رژیم ایران در جهت حمايت از آن رژيم نا محدوداست علیرغم حمایت های آقای بوش ازجنبش آزادیخواهی ودمکراسی مردم ایران این فریادها بزوراسلحه درنطفه خفه می شوند مضافأ براینکه عليرغم آشکار شدن رژيم ترور حاکم بر ايران متاسفانه بعضی ازکنگره نشینان آمریکا هنوز از رژیم جمهوری اسلامی حمایت می کنند وحرکت انسانی و دموکراتيک آقای بوش درحمایت ازمردم ایران را باگزارشات نادرست خود خنثی ميشود و متاسفانه آقای بوش راازواقعیت های تلخی که درایران میگذردبه بیراهه می کشا نند و مانع ازاجرای برنامه هایشان درایران می شوند مخصوصأ بادیوار آهنینی که رژیم برمرزهای ایران کشیده است وخبررسانی ازمرکزجهان خفقان وترورامری مشکل وتقریبأ محال است . دلیل : ( بانوی خبرنگار شادروان زهرا کاظمی مقيم کانادا که بخاطرعرق وطن پرستی که صرفاً برای رساندن فریاد آزادی ایرانیان به ایران سفرکرده بود بطرز بیرحمانه ای توسط دژخیمان رژیم بقتل رسید ) تشکيل افغانستان نوين با فرو پاشی طالبان نشان ميدهد که اکنون تروریسم بین الملل و رژیم های حامی آنها مخصوصا صدام که در راس قرار دارد یکی بعد از دیگری روبه نابودی است وجمهوری اسلامی وسوریه وگروههای ترورفلسطین بعنوان آخرین سنگر شکست خورده تروریسم بين الملل ازاین امر مستثنی نخواهند بود زیرا امنيت مردم جهان ايجاب ميکند که ديگر صدامها را درآستین خود بپروراند که به طورمسلم بعدازفروپاشی آن رژیم های ترورکه بطورقطع ومسلم سران اعضایشان درچنگال قانون گرفتارخواهند آمد وبرای ازبین بردن آخرین تفاله های تروریسم آیا بهترنیست که آقای بوش خودرا اززندان پاکدلی خویش رهائی بخشیده وبقیه رژیمهای ضدمردمی را بدون درنظرگرفتن نظریه ای معدود افراد کنگره ازبین برده و برقسمتهایی ازجهان که باروح دمکراسی مخالفت دارند ودمکراسی درآنها کفرمحسوب ميشود همان دموکراسی کفر آميز !!!! را برقرارساخته وهم زمان با آنها متعفن ترین دژ دیکتاتوری وغیردمکراسی رژیم جمهوری اسلامی هم به گورستان تاریخ سپرده شود؟ اگرچه نام آقای بوش درتاریخ تمدن بشربه عنوان فرایزدی جاودانه مانده واین جاودانگی ایشان به عنوان یکی ازساکنان صدرجلال برای تمامی نسلها به یادگارخواهد ماندکه روشنی بخش جهان هستی خواهد بود.راهشان مستدام باد.

خوشبختانه خبرهای که ازجهان خارج می رسد آقای بلربه عنوان یکی ازسه فرایزدی به یاری آقای بوش شتا فته وامید میرود که برنامه محافظه کاران درحمایت ازرژیمهای مذهبی ومرتجع با شکست مواجع شودزیرا دوقرن حمایت ازمذهبیون به عنوان نوکران وجیره بگیران خارجیان برای جاسوسی کافی به نظرمیرسد وعمرانان به سررسیده است که به خاطرهمین مسئله کمپانی خبری BBC که ازمواجب بگیران همان رژیمها می باشند ودرآمدهای کلانی ازآنها راداشت با توسل به سخیف ترین مدارک برنامه وسیعی را برای سرنگونی آقای بلررا تدارک دیده اند که تحت هر شرایطی توطئه آنان با شکست مواجه شد . نهایت این که بعضی ازکشورهای اروپائی چه بخواهند چه نخواهند درآینده ای بسیارنزدیک مجبورخواهند شد با ترک حمایت ازرژیم جمهوری اسلامی به خاطرمشتی دلارناچیزدر سرنگونی آن رژیم با مردم ایران وسایرکشورهای آزاد جهان همگام وهم صدا شوند زیرا دیگرعمردیکتاتورهای مذهبی با ستم های دینیئشان بسر رسیده است.

آقای بوش شخصیتی که توانست برتمامی آشوبهایی که ازقبل برای نابودی بشریت وتمدن بشری توسط مرتجعین اسلامی تحت عنوان جهادپایه گذاری شده بوددرکمال شجاعت ودرموضع قدرت فائق آید و بسط امپراتوری اسلامی را با جهادش وترورش را درنطفه خفه سازد وبرحلقوم آنان سرب مذاب بریزد واکنون ثابت شده است که آنان به بیماری خنّاق گرفتارآمده اند وآمریکا ببرکاغذی نیست

ادوارد شوارد نادزه قهرمان دموکراسی :

انتقال قدرت در گرجستان که در مدت کمتر از ۴۸ ساعت با استفای آقای شوارد نادزه رئيس جمهور آن کشور به شکل صلح آميز بپايان رسيد اسطوره و نشانی از ارايه دموکراسی با زيباترين جلوه هايش در حرکتهای دموکراتيک و روح دموکراتيک و تکامل دموکراسی واقعی بود.

شخصيتی که در فروپاشی کمونيسم و به ازمغان آوردن آزادی به مردم تحت ستم کمونيسم و وحدت دو آلمان نشانه های ارزنده ای از حرکت های ايشان بود و در شخصيت سياسی ايشان همين بس که در موقعيتی از سياست داخلی کشورش قرار گرفت که در مقابل کمتر از يک درصد از مخالفان خود که خواستار بر کناری ايشان از صحنه سياسی بودند در کمال رعايت ادب سياسی و احترام به دموکراسی و بدون توسل به قدرت اجرائی خود ( برعکس ديکتاتور ونزوئلا و ... ) استعفای خود را تقديم ملت گرجستان نمود.

حرکت آقای شوارد نادزه ضمن اينکه دیکتاتورها را به وحشت انداخته است ميتواند سرآغازی برای آن ديکتاتورها بشمار رود .

... و بدين گونه بود که پير سياست و شخصيت سياسی برجسته جهان توانست نام خود را در رديف آموزگاران دموکراسی و دموکرات جهان جاودانه سازد

Sunday, February 29, 2004

What is the sho’ubiyeh party ?
The sho’ubiyeh movement, which later on became the sho’ubiyeh party, originated 1400 Years after the cruel attack by Arabic Muslims in Iran. Iranian patriots founded the sho’ubiyeh Movement for the battle against the gang of Muslim robbers of Iranian culture and the National heritage of Iranian people. during the last 14 centuries the members of the party Sacrificed their lives in the battle against the consequences of the invasion of the Islam and Muslims and the liberation of the repressed religious empire ( we are members too threatened By death ).the party, originated by pure and undefiled emotions of Iranian patriots, is not Based on own profits. It was the carrier of national sanctuary and it had his own moral Purpose: to stop the misery and crimes of Muslim occupiers. This protest will continue until The and of this religion including the old superstitious roots, which were nothing more then Brainwashing and crime lessons. Iranians and people from other Islamic countries who are Against Islam are considered to be members of the sho’ubiyeh party.
kaveh ahangar
for the atention of minister of foreign affairs of
constitutiona monarchy of belgium.


With due respect we should let you know that inviting minister of
foreign affairs of Islamic republic of iran((IRI)) to belgium is saddening for all human rights activists
And advocators.
IRI has been leading international terrorism for many years.
Arrival of such a dishonest and criminal figure from IRI to belgium, a
shining exampleof Execution of human rights laws, is far from humanistic ambitions of
this country. Belgium as a small country with magnificent nation of the most
humanistic culture and the Most elevated spirit. Belgian nation is one of the most honest and
dignified nations of the
World. On behalf of this government and nation, no one can dream of any
compromise With the supporlers of international terrorism for more financial
benefits. With best wishes for belgian people and government.

Kaveh ahangar
p.s :
24/2/2001
copies are sent to :
leaders of countries, international mass media, U/N E/U.
human rights organization, and belgian prime minister.

We hope that this letter of complaint is not considered to be inter
ference in bernal Affairs of Belgium from Iran copies of this letter are sent to German,
french and Italian Governments for inviting president of IRI to those countries.
These copies are available in Belgian embassy in Iran

INTERNATIONAL COMMUNIQUE of sho’ubiyeh
PARTY OF IRAN :


For the attention of Amnesty international, humen rights organizations, and free world.
While world is stepping towards freedom, democracy.
Social and scientific de velopment, and elevation of thought.
In iran thousands of clergymen, wearing horse shoes are headiny towards 1400 years Ago with all four feet coming off the ground. In apart of this world asif the are suffering From sadism, they are comitting the most in humane.
Cruel and brutal crimes ageins millions of innocent people.
Meanwhile their promiseto export self assumed Islam has turnedto helping, training and Sheltering world terrorist.

FROM : international communiqué of sho’ubiyeh party Inside Iran. And
APPENDIX OF : ’’GENESIS OF ALLAH
AND MOHAMMAD THE DADJAL (=cheater) OF CENTURIES’’,
kaveh ahangar
International communiqe e of shoubiyeh party of Iran

president Bush is captivated in his naivety in spite of his highest degree of
( pomp splendour ) charismaAt the turn of centurysocial tensions and in security prevails once more all though the world
world terrorists and those who can not tolerate security and misuse insecurity perform operations against innocent people
A quarter century ago terrorism conceived in ME and especially in islamc republic of Iran (IRI)
and while president Carter was in the office , employees of american embassy in tehran were
kept as hostages
THis terrorist operations of its kind in the whole world at last due to inefficiency of president carter in dealing with the problem
of terrorism,his presidency was not repected american people understood that the operation was not
targeted at american embassy but at pride and dignity of american nation
The operationwas planned by a group of muslim foundamentalists,but after so many years American
reaction to the operation is still vague if at that time Mr Carter administeration had objected to iri very strongly,then the world,
world have lived in relative peace
with the inception of third millennium and presidential election in America,Mr Bush was elected as presidenthis astonishing victory was raising too many questions since his character in administrative
power and decision making as the first man in america who wants to bring peace to the chaotic
world and make american policy clear for the world,was hided camouflage
president Bush begins his presidency with the most earthshattering terrorist attack in world history of terrorism and the world still suffers from the after math of it out of private and legal legitimacy president bush starts the war against
terrorismand anarrchism.From now on the world enjoys from his (pomp splendour)charisma though main
enemise of tranquility in the world in general and that of people in America and Israel in particular/i.e./Saddam regim,IRI,Syria,
terrorist groups in Palestine;and Al-Qaedah foolishly commit acts of war!!!!But officeholders in IRI with the help of sanatic of bribery and buying world leaders have benefited unlimitedly.That is why movement
for freedom and democracyin Iran has been oppressed blatantlyin spite ofpresident Bush,s support for
democracy in Iran.However,so much everyyone,s surprise,few MPsin America are slill supportting IRI and
owing to this unreasonable act,presidentBush,s humanistic supportfor democracy in Iran is nullifiedwith
false reports.Unfortunately,in one way or another,such reports misguid president Bush and turn a blind eye
on bitter realities in Iran.As a result efforts will go astry especially with having in mind the iron wall of
censorship made by IRI and difficulty and impossibility of broadcasting news from the center of terrorism
and despotism.An exsmple of such a situation is the late Canadian-Iranian journalist,Zahra Kazemi.
She went back to Iran to gather information concerning the misrable situation of political prisonersin
IRI.Her patriotic act led to her martyrdom by brutal regim of IRI.
With the new government in Afghanistan,it is hoped that international terrorism and its supporters like,
IRI,Saddam,Syria,and terrorist groups in Palestine are defeated one after another.World can no more put
up with bringing up Saddam-like leaders.

For the sake of world security,all terrorist leaders shoudld be punished.Is it not better for president
Bush to put a side his naivety and contrary to few MPs,s views annouce war against terrorism of all
terrorist leaders of undemocratic regimes of the world-those who concider democracy as paganism?
(KAFAR!!!).In any case,the name of president Bush as a person who possesses(POMP SPLENDOUR)
will remain immortal for next generation as an elevated example which brings illumination for the world.
My god help him in his affair.......

Fortunately anather person who possesses POMP SPLENDOUR ,prime Minister Blair , helps
president Bush for the cause of eradicating roots of terrorism.
It is hoped that plans of coservatives to support religious regimes face failure.It scems that two
centuries for the clergy who act as mrercenariesand spies of foreigner are enough.

Now we can feel that plans of broad casting companies like BBC which is bribed by IRI to topple
prime Minister Blair are no more effective.
Certainly and fortunately conspiracies will have no results. In near future European countries , in
support of democracy for the world will have to stop aiding IRI since the life of teocracies will come
to an end.
Under any conditions European countries,in line with other countries,shoud leave inhuman economical
benefits for democracy in Iran.
President Bush with his utmost bravery can over come all the preplanned riots to ruin humanity and
human civilizatio by Muslim foundamentalists in name of JIHAD!!!!.
Empire of terror can no more push back its borders.
It has been suffocated America has proved to be an adament warrior.


SHOUBIYEH PARTY OF IRAN

P.S :
1-Charisma brings up wonderful changes in societies and the only system which can over come
injustice in societies is the leadership of charisma.(charisma in inglish:POMP SPLENDOUR)
This unique ability originates and distinguishes itself from the laity .(Max Weber,German
Sociologist)Charisma is defined as a God-Given power :Mr Bush and Mr.Blair.

2-Dictioary of political terms by Dariush Ashuri is consulted to find English equivalents.

kaveh ahangar 1/12/2003
PresidentE.schowarnadze:
he teacher of democracy
Transition of power in Geargia ends Peacfully in E.Schowarnadze.With his wise
Political behaviour,he proves that he is an excellent example of democracy and
his behaviour is the most proper manifestation of democratic interactions which
enhance the spirit of democracy and the real erolution of it.
A person who helps dismantling communism,bringing freedom forpeople,and
unifying two Germanies undergoes a situation in which only 1% of opposition wing
leaves office with all political respect and politeness for democracy without
resorting to his executive power(un like the dictator of venezuela and Iran)
Georgia will never forget his resignation.
President schowarnadze's behaviour has not only threatened other dictators
but also is a stepping_stone towards toppling other dictators.......
in this way the sage of politics and the outstanding figure in world of politics
and history immoralizeshis name as one of teachers of democracy and
democratic people.


shoubiyeh party of Iran

kaveh ahangar 30/11/2003
international communique of shoubiyeh party
of Iran (spi) on the occasion of explosion
of American embassies in kenya and Tanzania
by muslim terrorists

For the attention of free people of the world
Spi is in sympathy with victims and survivors of terrorist attack.Such attacks hint at uncurbed growth of international terrorism.
Unfortunately spI has no access to international mass media.To realize our humanistic aims we find embassies of free coantries
safe places to broadcast news over international terrorism in Iran since broadcasting news over this topic is banned and will
jeopardize broadcasters.Moreover with the presence of spies In all strategic places, broadcasting is impossible.
In such a catastrophic situation if international terrorism is not curbed and if training camps of terrorists In Iran,Syria,Iraq,Libya,
Sudan,Lebanon,Afghanistan,Pelestian,and even Pakistan are not closed, we will witness unbelievably catastrophic incidents all over the world in near future.
By resorting to inhumane rule of jihad!?:(a holy!!!! war!!!! fought by muslims as a religious duty) and training terrorists,freedom
and security of people will receive incompensatory blows.
thousands of Osames,islamic Republic regimes, saddams,Al_asads and the like are octapusts which will crash the word with
their diabolical tentucles.we hope that the crisis of terrorism ends without war and bloodbath and peace prevails the world.
If we do not try to have a peaceful word as soon as possible,more innocent people will be killed all over the world especially in
America and Israel which are considered to be centers of paganism by prejudiced muslims.

copies are sent to Shoubiyeh party of iran
Winter _ 1998

1_Albright,madeleine secretery of state usa
2_Netanyahu,benjamin,prime minister of israel.
3_Cook,robin,foreign minister of UK
4_International mass media.
5_This communiqe is also broadcast for the free world from channel D in turkey.Saturday, February 28, 2004

International communiqué of sho’ubiyeh party Of iran’ on the occasion of presidential Election in Islamic republic of iran

Dear Iranians :
Terrorists and hooligans of Islamic republic regime, in line with their nasty Purposes to deceive, decide tonominate one of the most dishonest and deceitful Characters among the clergy- seyyed mohammad khatami- for aforeseen Presidential election ! ! ! ! this person has along history in governmental services : A turturer who has turned to be minister of Islamicquidance. This bottom-up process is a norm in Islamic requblic of iran for promotion. (based on an interview with Iranian doctors and engineers who have been tortured by khatami. Braadcast from radio Israel in 1999.) Khatami ‘s presidency has the following effects at domestic and foreiyn levels. At dlomestic level, this treatment of affairs has no aim but to pretend that Iran as a Democratic contry, to distract the attention of world from the misreable situation of People in Iran, and to export the Empire of terror under the cover of Islamic government ! ! ! ! That is why the appearance of this already-known clergy has been made up with democrasy And reform to divert mass opinion from problems of Iran.His presidency will bring no Gain for the laity. He acts as a security bulb for Islamic republic regim. With his elzction A few more days terrorists of Islamic republic regime will remain in power while more illiteracy. Poverty, recession, and isolation are only for poor people Of Iran ! ! ! ! world knows that this regime spends the in come of oil and gas to become An atomic power while Iranian people are deprivzd of elementary conditions for life. As a zesolt of this as primitive people in spite of their flourishing culture. At foreign level, the danger of this regime for the region is no less than the danger of saddam Hosein’s regime.
Moreover, this regimeis one of the mass producers of terrorists. Fellow Iranians, for the sake of temporal nicessity and to de fend national and historical Values we should unanimously boycott comming presidential election. Boycotting this election is a step towards our deserved dignity.


Copies are sent to :
1. FOREIGN EMBASSIEN IN IRAN.
2. IRANIAN MASS MEDIA.
3. INTERNATIONAL ORGANIZATION
.
kaveh ahangar

Wednesday, February 18, 2004

what are the interests of french ,German,....,..governments in supporting Saddam,the modern Hitler?
------------------------------------------------------------------------
While Saddam is backing international terrorism and is possessing weapons of mass destruction, while everyday we are witnessing terrorist operations all over the world ,and while humanist leaders of free countries are trying to eradicate all forms of terrorism, unfortunately french/German,.....,..governments,ignoring all human rights rules and regulations , are supporting a regime which comes to power in Iraq by coup d etat and observers no human rights rules and regulations.
for more than three decades with illegitimate government,Saddam has not only deprives Iraqi people from democracy and freedom but also imposes hereditary presidency (like in Syria)on Iraqi people.
The history of supporting dictators of undemocratic regimes repeats itself once more.
While I.R.I. Was approaching its fall,European countries supported I.R.I.: Germany victimized huffier, a German businessman .
is this be haviour of Mr. schruder not a sign of boiling whit Nazism feeling?
and France postponed national ceremonies to be the host of criminal president of I.R.I. for more inhumane economical benefits,which are, in fact, rights of Iranian people.
At that time1998 SHOUBIYEH PARTY of Iran out of pure honesty,officially protested against inviting the enemy of democracy and human rights to those countries, but we forget that I.R.I.sends respect for human rights to history grave and even takes advantage of corrupted corpses.
Europeans have used to choose their mercenaries from among the clergy but nowadays they choose them from among those who are easily buy able and have avarice for power to guarantee the interest of dictators.we will publish and distribute the complete list of names of mercenaries later. uncovering these hidden facts is a historical necessity for the security of countries.
Under any conditions Saddam and his hereditary and life long presidency will not last long,
I.R.I. and regime of Syria are no exceptions either.
This is a good lesson for other undemocratic regimes and their western supporters.
Maybe leaders of democratic countries reached the conclusion that human rights organizations are necessary for oppressed nations to help them help them selves to establish democratic institutions since democracy has no specific pattern.
For governments in Haiti or baas party in Iraq.
--------
shoubiyeh-party of Iran
15/02/2002
kaveh ahangar
on the occasion of fifth parliamentary election in Iran (emergence of super facial reformer)
dear Iranians:
once more,like before corrupted regime of Islamic republics has decided to send a gang of the most dishonest members of society to a house which is no more the house of people but the house of lechery and meanness and a center for wild animals to complete and impose the most in humane and non-constitutional Islamic rules to insure despotic and undemocratic government Iranian nation to respect democracy will not participate in this election since people know that promises for reform are only deceitful mirages.
shoubiyehparty of iran

22/12/1995
copies are sent to:
foreign embassies in iran
mass media in iran
officials occupiers, and usurp rs of Islamic republic of Iran
on the occasion of nine - eleven
Iranian nation condemns tragedy of 9/11 which was planned
by a gang of religious hooligans under the name of
jihad!!!! (killing kafaran!!! or pa pans!!!!)and led to demise of thousands of innocent people . Iranian nation condoles with the American nation and government and all humanists of world and expresses sympathy with the families of victims.
This catastrophic incident saddens no nations like Iranian nation in spite of prohibitions from mercenaries of Uri regime since Iranians themselves are captivated in the terror of this regime for a quarter century and suffer in silence .many a time free nations hear no news about their sufferings. to realize evil aims,the regime has to hire trained terrorists and no terrorists are better for the regime than those of AL-qaedah
the regime in Iran has sheltered these terrorists and they enjoy the highest standard of life in Iran under the name of holy warriors!!!
(pagan killers!!!)the regime in Iran has decided to collate them with hezbollah in Lebanon to raise a new ware of terror in the region and later they can be recognized as a political group and Parliament under hezbollah organization with legal and private protection.
the ally of regime in Iran in this cause is the illegal regime in Syria .the regime in Syria is illegal because according to Syria constitution law, if Syria is a republic then the age of president should be at least40 and the president should be chooser by people.but after the death of ha fez Assad his son basher Assad when he was only 32 years old and without any political experience,was his fathers successor as president.his presidency violets rules of democracy and reminds one of monarchies.unfortunately UN ignores this undemocratic act and without paying attention to the will of people accepts Syrian representative in security council.misusing this weakness of UN, Syria turns into a heaven for international terrorists.
in spite of all his hues and cries and the support of European countries including Germany and France,Saddam s regime dismantle.presently European countries have the same kind of support for the regime in Iran for more inhumane economical benefits but they are ignorant of the fact that wise nation of Iran understands that supporting dictators is of no use sooner or later Iranian will bring this system to knees and neutralize the support of European countries like Germany and France.after dismantling of religious system in Iran,it is be lived that the economy of these two countries with their third class technology in negatively affected and even dramatic Cheng's in the governmental system will come about. since the regime of i.r.i. and its supporters are not aw ave of the fact that although Iranian freedom fighters are hospitable and patient guest who are disloyal traitors have no chance of escaping from their bullets and will risk their life without attaining their aims.it is predicted that if international terrorism can not reach its aims in America and Israel the last place it to perform the rule of jihad !!!( killing kafaran or kafar ) pagan's!!!will be Europe.


p.s/
pagan is used as an equivalent for the Islamic word kafar which means a person who does not believe in Allah . this term and order is non - existent in other religions and is an order originated only Islam.this order dose not believe in Allah and according to the teaching of Allah should be sentenced to death.

21.9.2001
INTERNATIONAL COMMUNIQUE of shoubiyeh PARTY OF IRANN :

An International announcement of the publishing of a new book
To all freedom loving people of the world :
Iranian to achieve democracy are in struggle with regime of terror in stages of warThe Shoubiyeh Party of Iran, which is fighting for being freed from the religious System of ruling and to show its darkness and savage terror and suppression by that Government, all of which is happening in the name of Allah!!! And the rule of Allah!!!honorsrs the fourteenth century of its foundation. Therefore, documented book, which Has taken its proof from the depth of the history, with the title:
GENESIS OF ALLAH MOHAMMEDMMAD THE DAJAL (=cheater) OF CENTURIES
Is ready to be published. in this book, which has been written by the command of the history, you can find the antidote of the poison, the same poison that the Islam has been injecting in the Nations under its rule for 14 centuries and despite its old roots and being widespread, Makes its downfall clear and sure. An antidote that has been for 14 centuries controlled Only by the traders of suppression and absurdity and that had been covered behind the Iron curtain of the plunderers of the human mind. This downfall will open a bright horizon for The searchers of monotheism among the ruled nations and the Islam and terror will pass The human world without any war and without any human casualties, calmly and that is The time when even the only god will be crying against the injustice and suppression of Allah.
The shoubiyeh party of Iran

Kaveh Ahangar
Spring 2000Reference: the international statements of the Sho’ubiyeh party within Iran in the Years 1998,1999 and2000.Subject of the pamphlet:

1. Iranian to achieve democracy are in struggle with regime of terror in the stages of war.

2. Allah is not monotheism and there is no monotheism in Islam .Note:
all heavenly religions, especially the Judaism, Christianity and Zoroasterism, are
Totally respected in this book and they have been mentioned with respect.
Wat is de Shoubiyeh partij?
De shoubiyeh beweging, die later de shoubiyehpartij werd,ontstond 1400 jaar na de Beestachtige aanval van de moslims (arabeieren) in iran. Iraanse vaderlandliefhebbers stichtten De shoubiyeh beweging voor de strijd tegen de rovende moslims van de iraanse cultuur en Het nationale erfgoed van de iranirs. De leden van de shoubiyeh partij hebben in de Afgelopen 14 eeuwenin hun stijrdtegen de gevolgen van de invasie van de islam en de Moslims en om de volkeren van het juk van de islam en de onderdruukende religieuze Heerschappij te bevrijden, hun leven opgeofferd (wij zijn ook leden, terwijl de dood ons Bedreigd). Een partij die ontstaan is door de zuivere en onbevlekte emoties van Vaderlandliefhebbende iraniers die niet gebaseerd is op eigen winst, en terwijl deze partij de Drager was van het nationale heiligdom, had deze een moreel doel, namelijk het beeindigen Van de ellande en de misdaden van de moslimbezetters en dit protest zal doorgaan tot de totale Val van deze religie, met de oude en op bijgeloof gebaseerde wortels ervan, die alleen uit Hersenspoeling en leesen in misdaad bestaat.de iraniers die tegen de islam zijn en de Bevolking van andere landen onder de heerschappij van de islam, die tegen die heerschappij Zijn, worden als leden van de shoubiyeh partij beschouwd.


for the atention of minister of foreign affairs of
constitutiona monarchy of belgium.

With due respect we should let you know that inviting minister of
foreign affairs of Islamic republic of iran((IRI)) to belgium is saddening for all human rights activists
And advocators.
IRI has been leading international terrorism for many years.
Arrival of such a dishonest and criminal figure from IRI to belgium, a
shining exampleof Execution of human rights laws, is far from humanistic ambitions of
this country. Belgium as a small country with magnificent nation of the most
humanistic culture and the Most elevated spirit. Belgian nation is one of the most honest and
dignified nations of the
World. On behalf of this government and nation, no one can dream of any
compromise With the supporlers of international terrorism for more financial
benefits. With best wishes for belgian people and government.

Kaveh ahangar
p.s :
24/2/2001
copies are sent to :
leaders of countries, international mass media, U/N E/U.
human rights organization, and belgian prime minister.

We hope that this letter of complaint is not considered to be inter
ference in bernal Affairs of Belgium from Iran copies of this letter are sent to German,
french and Italian Governments for inviting president of IRI to those countries.
These copies are available in Belgian embassy in Iran


INTERNATIONAL COMMUNIQUE of shoubiyeh
PARTY OF IRAN :


For the attention of Amnesty international, humen rights organizations, and free world.
While world is stepping towards freedom, democracy.
Social and scientific de velopment, and elevation of thought.
In iran thousands of clergymen, wearing horse shoes are headiny towards 1400 years Ago with all four feet coming off the ground. In apart of this world asif the are suffering From sadism, they are comitting the most in humane.
Cruel and brutal crimes ageins millions of innocent people.
Meanwhile their promiseto export self assumed Islam has turnedto helping, training and Sheltering world terrorist.

FROM : international communique of shoubiyeh party Inside Iran. And
APPENDIX OF : GENESIS OF ALLAH
AND MOHAMMAD THE DAdJAL (=cheater) OF CENTURIES,


International communique of shoubiyeh party Of iran on the occasion of presidential Election in Islamic republic of iran

Dear Iranians :
Terrorists and hooligans of Islamic republic regime, in line with their nasty Purposes to deceive, decide tonominate one of the most dishonest and deceitful Characters among the clergy- seyyed mohammad khatami- for aforeseen Presidential election ! ! ! ! this person has along history in governmental services : A turturer who has turned to be minister of Islamicquidance. This bottom-up process is a norm in Islamic requblic of iran for promotion. (based on an interview with Iranian doctors and engineers who have been tortured by khatami. Braadcast from radio Israel in 1999.) Khatami 's presidency has the following effects at domestic and foreiyn levels. At dlomestic level, this treatment of affairs has no aim but to pretend that Iran as a Democratic contry, to distract the attention of world from the misreable situation of People in Iran, and to export the Empire of terror under the cover of Islamic government ! ! ! ! That is why the appearance of this already-known clergy has been made up with democrasy And reform to divert mass opinion from problems of Iran.His presidency will bring no Gain for the laity. He acts as a security bulb for Islamic republic regim. With his elzction A few more days terrorists of Islamic republic regime will remain in power while more illiteracy. Poverty, recession, and isolation are only for poor people Of Iran ! ! ! ! world knows that this regime spends the in come of oil and gas to become An atomic power while Iranian people are deprivzd of elementary conditions for life. As a zesolt of this as primitive people in spite of their flourishing culture. At foreign level, the danger of this regime for the region is no less than the danger of saddam Hosein's regime.
Moreover, this regimeis one of the mass producers of terrorists. Fellow Iranians, for the sake of temporal nicessity and to de fend national and historical Values we should unanimously boycott comming presidential election. Boycotting this election is a step towards our deserved dignity.


Copies are sent to :
1. FOREIGN EMBASSIEN IN IRAN.
2. IRANIAN MASS MEDIA.
3. INTERNATIONAL ORGANIZATION.

International comuniqu's which are sent to activists of international terrorism in the middle east

Friday, February 13, 2004

فراخوان تاریخ

در نگارش کتاب پیدایش الّه و محّمد دجّال قرون


براساس این مجموعه بطور قطع ومسلم اعتقادات متجاوز از یک میلیارد مردم مسلمان را که چهارده قرن با ان اعتقادات زندگی کرده اند زیر علامت سئوال برده میشود. اعتقاداتی که تقدس !!! و قداست !!! آن دین بعنوان یک سنت خانوادگی و اجتماعی وارد فرهنگ انان شده است.بطور قطع و مسلم نه تنها این امر اجتناب نا پذیر بود بلکه در گذر زمان این واقعیت مطلق و کاملا ملموس آشکار گردید که یک پوشش زمخت و خشن فریبکارانه تحمیق بگونه ناباورانه ای با نام ا له و تقدس!!!! آن واقعیت یکتاپرستی و دمکراسی جامعه های اسلامی راتحت پوشش تعصب و تقدس کذایی خود قرار داده است و اگر مبلغین اسلامی . اسلام را دین صلح و برابری و برادری تبلیغ میکنند سرابی بیش نیست و آن درشرایطی میگردد که کلیه مظاهر تمدن بشری و کلیه قوانین جهانی تحت سیطره شریعت اسلامی قرار گرفته و قوانین و دستورات قرآنی حاکم بر سرنوشت بشر شده و کلیه دینها و آیینها محو و نابود گردد!!!! در چنین شرایط اسف باری من و وجدانم رو در روی یک حقیقت و واقعیت تاریخی قرار گرفته بودیم که در مقابل آن یک ناگزیری تاریخی هم که از آن عطر ورایحه نجات جاویدان بمشامم میرسد فرایم میخواند. ناگزیر از این جهت که میدیدم سوداگران تحمیق که اکنون مبدل به یک امپراطوری وحشتناک ترور شده است و برای دست یابی به مطامع خود به انواع و اقسام ترفندها متوسل و ضمن آن سر تا پا مسلح به کلیه ابزار شوم تحمیق می باشند. بیرحمانه و با شقاوت هر چه تمامتر به سوق اکثریت مسلمانان به تحمیق و با فریب و استثمار آنان از آن ابزار شوم به نفع قشری خاص بهره برداری مادی و معنوئ می کنند از این به بعد بود که اگر این روند اغفال و واقعیت مسلم یکتا پرستی و دمکراسی با دلیل مستند عدم آنها در بدعت اسلام همچنان در پشت پرده غارتگران فکر انسانی باقی میماند جهان و مخصوصا مردم کشورهای تحت سلطه اسلام در آینده ای نه چندان دور شاهد بزرگترین فجایع انسانی میشد که اثرات آن در نهایت به خونین ترین ترورها و قتلعامهای انسانی می انجامید.

فاجعه ای که قجیح تر از قرون گذشته وحال امنیت جهان توسط اربابان دین وحکام دینی دامن زده خواهد شد زیرا مردم کشورهاییکه ناخواسته وبزور شمشیر در طی اعصار گذشته در بدعت اسلام گرفتار آمده اند علیرغم عربده و نعرهای حکام مرتجع وعده بهشت قلابی آنها .از عقب افتاده ترین و فقیر ترین مردمان در طی قرون گذشته وحال بوده وهستند و هرگز در تاریخ آن کشورها دوره ای کوتاه ولو زود گذر را نمیتوان پیدا کرد که مسلمانان از شکوفائی اقتصادی. صنعتی و اجتماعی یا از دمکراسی نسبی برخوردار شده باشند..

( اتا تورک بزرگ. شادروان انورسادات رهبر فقید مصر و خانم سوکار نو مستثنی ازاین مقوله هستند واگر هم ایران به رهبری شاه فقیه میرفت که تمدن بزرگ را برای ایرانیان به ارمغان آورد توسط سران قلابی دین و با دسیسه بیگانگان ملت ایران با تمام تاریخ کهن خود درخاک وخون در غلطیدند.)

.در چنین شرایط اسف باری اگر محول اساسی فرهنگی وسیاسی در جامعه های تحت سلطه اسلام تحقق پذیر نباشد حتی در عصر تسخیر فضا و تا چندین قرن آینده همان مردم همانند قرون گذشته در بی هویتی وعقب ماندگی وبعنوان ابزار والت دست سوداگران تحمیق دست و پا خواهند زد ولی در سایه فروپاشی اسلام و رجعت هر ملت و کشوری به تمدن و فرهنگ بالنده گذشته خود قبطی. ایران. بابلی. فنیقی که شامل مردم مصر. ایران عراق و لبنان می باشند که فرهنگ آنان با تمامی درخشندگی های خود در تاریخ و فرهنگ عرب استحاله شده است ازا ن به بعد است که با رواج یکتا پرستی و دمکراسی و درپرتو انوار ان افق روشنی از تمدن و تجدد فکری و روحی و اجتماعی و فرهنگی بسان ملل ازاد جهان بر انان خواهد تابید که ملتهای فوق به رهبری ایرانیان حزب شعوبیه را درجهت حفظ فرهنگ خود و مبارزه با سلطه اسلام را در چهارده قرن قبل پایه گذاری کردند که در طی چندین قرن مبارزه سرانجام بخاطر اجرای قانون بیرحمانه جهاد یا سودای غنیمت فرهنگ ملل فوق در فرهنگ اسلامی به استحاله گرائید ولی ایرانیان اگر چه از نظر نظامی با شکست مواجه شدند اما از دیگر ملل در این مبارزه مستثنی بودند وعلیرغم تمام خشونت های حکام مسلمین در ایران زمین ایرانیان توانستند ضمن حفظ زبان خود قسمتهای بزرگی از فرهنگ وسنت های گذشته خود را حفظ کنند ودر نابودی عمل کرد شعوبیان ومبارزات انان برای رهائی از چنگال خونین مسلمین.مورخین مزد ور اسلامئ به یاری اشغالگران حکام مسلمین شتافتند وضمن محو کلیه اثار و عمل کرد شعوبیان به تاریخ مبارزات ان حزب را درطی چهارده قرن گذشته تا حال را از تاریخ جامعه های اسلامی حذف کردند که امروز میتوان از ان حزب جسته گریخته درمورخین خارجی مخصوصا درتاریخ و مقالات دخویه هلندی و لوئی ماسیون فرانسوی اطلاعاتی بدست اورد در مقابل اظهار نظر شاهدان عینی که به تنهائی به بزرگترین نبرد تاریخ بشری میروم که تا کنون دیده شده است این در حالی است که بدون هرگونه شک و تردید واقف هستم که دراین نبرد سرنوشت ساز اجل محتوم در کمین ام لانه کرده است وعلیرغم اگاهی و وقوف به سرنوشتم به نگارش این مجموعه تنهای تنها در غربت وبدون حداقل ابتدائی ترین ابزار دفاعی وحمایتی که حتی بتوانم از حیات وبقا خودم دفاع کنم فاقد ان می باشم ودراین نبرد سرنوشت ساز تنها قلم وایمانم را سپر دفاعی خودم قرار داده ام زیرا عشق به ازادی بشر و امنیت بشر و درکنار انها آزادی میهنم وعشق به توحید انچنان نیروئی را برایم فراهم کرده اند که از هر نوع رنج وتعب ووحشت اسوده خیال هستم و باز در سایه همان عشق به ان نیروهای لایزال است که با جرات و شهامت هر چه تمامتر میتوانم نا گفتنی ها را به تحریر بکشانم در حالیکه با جرات وشهامت به مردانگی ومردانه زیستن نیازمند است:

اما درمقابل تمامی این ادعاهای مستند و تاریخی مسلم طرف های مقابل با فوج نیروهای انسانی نه تنها به سلاحهای گرم و کشنده مجهز هستند بلکه نیرومند ترین سلاح مخرب بشری یعنی تحمیق و تعصب و جهل تزریقی و سنتی را بهمراه دارند که میتوانند درصورت دسترسی فریادم رادر نطفه خفه کنند؟. .اما ایمان برباورم دارم که درمیان فوج نیروها ئیکه عناصر متشکل ان از متعصبان و جاعلان و محرفان تاریخ گذشته وحال می باشند که بطورحتم و یقین درمقابل این حقیقت تاریخی صف ارائی خواهند کرد، طبیعتأ انسانهای ازاده ای پیدا خواهند شد که دراین حرکت تاریخی و در این نبرد سرنوشت ساز تاریخ بشری به یاری ام بشتابند زیرا انان هم همانند سایر رزمندگان راه ازادی بخوبی اگاه هستند که اگر در این حرکت تحول افرین مسامحه شود فوج تعصب و پیامد ان عقب ماندگی فرهنگی و اقتصادی و در نهایت ترورهای خونین کشورهای تحت سلطه ای اسلام را هرچه بیشتر در قهقرا و ظلمت فروبرده و سپس عواقب وخیم ان مردم جهان را مورد تهدید جدی قرارخواهد داد .زمانی که حقانیت نیروی قلیل برسران عظیم ترین نیروی جهان یا سوداگران تحمیق به اثبات رسید با غرور هر چه تمام تر سرافراز از میدان کارزار بیرون خواهم امد و ان زمان کسانی مجازات خواهند شد که بازار مکاره تحمیق را نا جوانمردانه درمراکز تحمیق بسط و توسعه می دادند که ان بازار مکاره بسان اتش لهیبی است که شعله های ان میرود که مغز جوانان و اینده سازان کشورهای تحت سلطه اسلام را سوزانیده و ان جامعه ها به دوزخ اندیشه های متعالی مبدل شده تا مردم آنسرزمینها هرگز از روی رسیدن به تمدن و تجدد فکری و پی امد ان دمکراسی را به مخیله خود راه ندهند چه تحمیق و فریب مردم و به همراه ان ترور و قتل و عام و تعصب از صدراسلام و بدعت ان دین!!!! توسط بانیان ان ادامه داشته و تا کنون هم تداوم پیدا نموده و حتی در عصرحاضر رژیم جمهوری اسلامی درایران ، صدام درعراق، عرفات درفلسطین، قذافی درلیبی، و بشارالاسد درسوریه با حمایت ازحزب اله، جهاد اسلامی، حماس و سرانجام عمرالبشر در سودان حاصل این چهارده قرن تحمیق و تعصب ویرانگرانه بوده که از خطرناکترین عناصر برای امنیت بشر به شمار میروند و مصمم هستند با توسل به اجرای قانون ابداعی جهاد (بیرحمانه ترین نظامنامه بشری ) جهان را پربلا کنند و مردم بیگناه جهان و پیروان ادیان غیرمسلمان را قربانی مطامع شوم خود کنند ( بکشید کسانی را که به ا له و اسلام و رسول او ایمان نیاورده اند!!!! و غیر مسلمانان نجس و پلید هستند!!!! سوره توبه ایه های 24 و27.)

کدام اله؟ کدام فرامین اله؟ و کدام رسول اله؟ و درچنین شرایطی که اله نام خود را در سرتاسر قران با تمامی رحمتها یش انباشته نموده است نه تنها رحیم نیست بلکه فرد رجیم می باشد که شیطان با تمامی گناهانش درمقابل ا له بیگناه میباشد.

. اگرسران کشورهای ازاد جهان مصمم هستند بعد ازنابودی محورشرارت درجهان که رژیم جمهوری اسلامی و عراق و سوریه در رأس ان محور قراردارند دموکراسی !!!! درخاورمیانه برقرارگشته و امنیت مردم جهان تضمین شود رویائی بیش نیست اگرچه نابودی و اضمحلال ان رژیمهای منحط میتواند برای مدتی کوتاه مختصرمرحمی برزخم خوردگان مردمی باشد که چهارده قرن است که تحت ستم حکومتهای دینی و حکام مرتجع وایده أئولوژی خطرناک اسلامی بشمار رود ولی شاید سران کشورهای ازاد جهان یا تاریخ اسلام را نخوانده اند و یا از وضعیت داخلی ان جامعه ها بی اطلاع بوده ویا صرفأ به خاطربهره برداری مادی تا کنون اوضاع داخلی وجوخفقان و تعصب در ان کشورها را برای مردم جهان اشکارنساخته اند و یا نخواسته اند باور داشته باشند بر این که دمکراسی در اسلام کفر!!!! است و با اندیشه های اسلامی و با قوانین اسلامی منافات دارد و بجای قطع بالهای کرکس و فلج کردن ان تنها به پراکنده ساختن پرهای زائد ان اکتفا کردند. دراین صورت زمانی که صحبت از دمکراسی درکشورهای اسلامی کفر!!!! محسوب میشود چگونه ممکن است دمکراسی انهم ازنوع دمکراسی غربی را دران کشورها ساری و جاری ساخت مخصوصأ در کشور عربستان نه تنها ورود کافران!!!! به قسمتهائی ازان سرزمین ممنوع میباشد و شریعت اسلامی به مفهوم مطلق کلمه دران حکومت میکند و تاکنون هم از امضای قانون حقوق بشر سرباز زده و درایران حکومت اسلامی در نهایت تعصب و جهل و با ستمهای دینی اش بیداد میکند و درعراق صدام با سلاحهای شیمیائی اش و سوریه با حمایت ازتروریسم بین الملل با نهادهای اسلامی اش قسمت اعظمی ازامنیت درجهان را تهدید می کنند به همین دلیل است زمانی که حاکمان مرتجع مسلمان از بدو پیدایش اسلام بجای تکیه بر ابتکار، ارتجاع را برگزیده و بجای تمدن، توحش را سرلوحه تفکر و نحوه حکومت خود قرارداده اند، تصور میرود که شاید بعد ازچهارده قرن ، برقراری دمکراسی برای مردم محروم مانده از دمکراسی به فتوای پیشوای متعصب و امام و حجت الاسلام و المسلمین!!!! امام محمد غزالی کفرمحسوب میشود (کتاب الوحده الا تفاقیه المسلمین) و فتوای غزالی به تبعیت از بنیانگزار اسلام است که دستور قتل عام مردم غیرمسلمان را بدعت گزاری نمود که بدین ترتیب بطورکلی به کلیه اصول و قوانین دمکراسی در اسلام خط بطلان کشیده میشود تا جائیکه ظاهرأ روشنفکر تحصیلکرده و نخست وزیر مالزی زمانیکه جاهلانه بمردم جهان اعلام میدارد که سرکوب صدام حمله به جهان اسلام و مسلمانان تلقی میگردد!!!!؟

ایا میتوان با وجود چنان قوانین یاافرادی درجهان اسلام به برقراری دمکراسی درجامعه های اسلامی باورداشت؟ ازمعنی ومفهوم اقای مهاتیرمحمد چنین استنباط میگردد که اعطای مصونیت جنائی!!!! به جنایتکاران مسلمان نتنها لازم وصروری است بلکه ازواجبات اسلامی میباشد!!!! .اما درکناراین مصائب موجود درجهان اسلام اندیشمندان وفرزانگان بیشماری هستند که میتوانند با دورشدن ابرخققان بادانش فرزانه خود وباارائه فرهنگ دمکراسی وارزشهای ان نقش ارزنده ای را درجامعه های تحت سلطه اسلام ایفاء کنند. .دراین شرایط حساس تاریخی اگراین مجموعه نگاشته نمیشد بطورحتم ویقین تحت هرشرایط زمانی ومکانی حتی دراینده دورزمان فرزند خود را ازفوج قهرمانان ازادیبخش انسانیت که پایاندهنده احتیاجات قشروسیعی ازبشررا که دربردگی واستثمارنگاه داشته است پیدا می کرد که همان فرزند با گرفتن مشعل فروزان دردستان پرتوان خویش برزوایا وگوشه های ظلمانی اسباب وعلت العلل استثماروبردگی انسانهای تحت ستم نورافشانی خواهد کرد اگرچه ان قهرمان یا قهرمانان که درصدد افشای علل حقیقی وریشه های ان تحجرهای دینی میباشد ومصمم هستند ان واقعیتها را درمعرض عام گذاشته وبرتمامی سنتهای اسلامی وفقه اسلامی خط بطلان بکشند سریعأ ازجانب حکام دینی، بیدین!!!! وکافر!!!! مورد تکفیرقرارمیگیرند ولی این تکفیرازجانب کسانی است که افسارعلت العلل ها دردست داشته که ازسوداگران مسلم ومطلق تحمیق وفریب میباشند که انان ازدیدگاه عوام بعنوان امام!!!! وپیشوایان دینی !!!! معروف هستند که برای نیل به اهداف شوم خود تمامی سعی وکوشش انها درمردم فریبی است زیرا بخوبی اگاه هستند که اگرپرده اوهام دریده شود ان باورهای مردم ساده لوح که مایه حقظ قدرت انان است ازمیان خواهد رفت. .نهایت اینکه ازاین به بعد رسالت سنگین قهرمان یا قهرمانان آزادی به عنوان فّرایزدی به منصّه ظهورمیرسد که با ظاهرشدن ان درجامعه های تحت سلطه اسلام یا دردیگرجامعه های ازاد جهان برای نجات انسانهای دربند، خصم مردم فریب توسط فّرایزدی به نابودی میگراید
نت.فّردرزبان پهلوی بصورت فّرایزدی وفّرکیانی وفّرایرانی بکاررفته است که درایران باستان شاهان رابرخورداراز فّرایزدی میدانستند ودرزبان فارسی میباشد که دراصل یونانی است ودرمتن یونانی عهد جدید به معنای عنایت ایزدی بکاررفته است Charismaبرابرکاریزما

Pomp-Splendour ودرزبان انگلیسی فّربرابربا

است که شکوه وجلال ودرخشندگی است وماکس وبرجامعه شناس بزرگ آلمانی(1920-1864) این واژه را درجامعه شناسی سیاسی بکارگرفت ومراد او از آن کیفیتی فوق العاده دریک شخص است که بدان حالتی سحرآمیزو بی همتا می بخشد وزمانی که دینها و جامعه ها درزیرفرمان سنتها یا نابرابریهای رهبری وسیستمهای اجتماعی ودیکتاتوری هستند که تقدسشان را ازگذشته، میگیرند، تنها قدرتی که میتواند با انها به مبارزه برخیزد رهبری فرّ یا فرّه مندی است که مشروعیت خود را ازویژگیهای شخصی اش میگیرد از این رو فّر قدرت دگرگونی شگرفی درجامعه یا جامعه ها دارد که یک توانائی خاص وسحرآمیز، فّر یا فّرها را ازمیان توده ها برمی کشد وممتاز میکند( بوش درآمریکا وبلردرانگلستان)

مأخذ فّر .قسمتهائی ازفرهنگ واژه های سیاسی بقلم ایرانی فرزانه داریوش اشوری.

¤ نوشته شده در ساعت 20:38 توسط دکتر کاوه اهنگر
مردم آزاد جهان .

ایرانیان در مبارزه با رژیم ترور و غاصب جمهوری اسلامی در گرداب جنگ آخر را دارد و ا لَه توحید نیست و در بدعت دین اسلام هم یکتا پرستی وجود ندارد.

حزب شعوبیه ایران برای رهائی از ستم های حکومت دینی و برای نشان دادن پلیدیها و ترورهای بیرحمانه و وحشیانه و تحمیق آن رژیم که تحت عنوان الَه !!!! وحاکمیت !!!! الَه صورت میگیرد چهاردهمین قرن پایه گذاری خود را پاس میدارد بهمین مناسبت کتابی مستند که مستندات آن از قعر تاریخ بدست آمده ، با عنوان ( پیدایش ا لَه و محمَد دجَال قرون ) آماده انتشارمی باشد. دراین کتاب که به دستور تاریخ نگاشته شده پادزهری نهفته است که همان پاد زهر، زهری را که اسلام درطی چهارده قرن بملل تحت سلطه تزریق نموده است خنثی ساخته و فروپاشی آنرا علیرغم ریشه های دیرینه و خرافی اش مسلم و مسجل می سازد.

پادزهری که بمدت چهارده قرن در انحصار سوداگران تحمیق و ابتذال و درپشت پرده آهنین غارتگران فکر انسانی مخفی مانده بود و سپس این فروپاشی افق روشنی را از تمدن و دمکراسی در مقابل پویندگان توحید و راه آزادی در ملل تحت سلطه می گشاید و بی آنکه جنگی درگیرد و انسانی کشته شود اسلام و ترور به آرامی از جهان بشری گذر می کند و این در زمانی است که خداوند یکتا هم از ظلم و جور اله بفریاد آمده است ....در این کتاب احترام کلیه ادیان و آئین ها و تقدس آنها بطور کامل حفظ شده و از آنها بطرز احترام آمیزی یاد شده ست.

¤ نوشته شده در ساعت 20:38 توسط دکتر کاوه اهنگر
شعوبيه يعنی ...
بعد از حمله مسلمانان غاصب در یکهزار و چهار صد سال قبل به ایران و سایر کشورهای متمدن همجوار ایران و عربستان ، مردم سرزمین های زیر سلطه برای رهائی از یوغ استعمار و جنایات مسلمانان و در جهت حفظ و فرهنگ و میراثهای ملی خود به رهبری ایرانیان حزب شعوبیه را پایه گذاری کردند. اقوام قبطی، فنیقی، بابلی و ایرانی برای رجعت به فرهنگ و زبان و تمدن بالنده گذشته خود مبارزات خود را دراین تشکیلات ملی آغاز نمودند و سپس با شکستن دیوارهای رعب و وحشت و تقدس دروغین اسلام سرانجام با غرور هر چه تمامتر توان سخن گفتن را بعنوان یک شعوبی متعهد بازیابند .

حزبی که ازهیجانات پاک و بی آلایش میهن پرستان ایرانی و به اتفاق و اتحاد با سایر اقوام و ملل تحت سلطه در راه والاترین آرمانهای انسانی پایه ریزی شد و شعوبیان برای رهائی و برقراری آزادی و دمکراسی که از نیاکان خود به ارث برده بودند زندگی خود را در آن راه قربانی ساختند.

حزبی که با احساسات پاک و ملی گرایانه اش و در عین حال مقدس اش رشد پیدا کرد و در حالیکه تقدس ملی را با خود حمل میکرد هدفی کاملأ معنوی یعنی پایان دادن به فتنه و جنایات مسلمانان غاصب بود و این اعتراض و نبرد تا فروپاشی آن بدعت دینی علیرغم ریشه های خرافی اش که انباشته از تحمیق و قتل و غارت و ترور است ادامه خواهد داشت و ایرانیان مخالف اسلام و مردم سایر کشورهای تحت سلطه که مخالف اسلام و مردم سایر کشورهای تحت سلطه که مخالف تداوم سلطه آن بدعت دینی می باشند از اعضای حزب شعوبیه بشمار میروند.

پانوشت .

شعوبیه جمع شعب یعنی اقوام و ملیت های گوناگون و در فرهنگ شعوبیان بمعنی تحقیر و خوارشمردن فرهنگ مسلمانان است و بعد از قدرت یابی امپراطوری اسلامی و تجاوزان امپراطوری با عنوان جهاد ابداعی به سرزمین های متمدن آنزمان به رهبری ایرانیان برای رهائی از یوغ استمار مسلمانان آغاز شد.


برای اطلاع بیشتر به کتاب روند نهضت های ملی و اسلامی در ایران بقلم ایرانی فرزانه دکتر غلام رضا انصاف پور و یا به کتاب پیدا یش ا له و محمد دجال قرون بقلم دكتر کاوه آهنگر مراجعه شود

¤ نوشته شده در ساعت 20:36 توسط دکتر کاوه اهنگر

This page is powered by Blogger. Isn't yours?